Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Back Of The Moon > Back Of The Moon > Am Buachaille Ban

   
Back Of The Moon Am Buachaille Ban
   
Credits: Traditional; arranged by Gillian Frame, Hamish Napier
   
Appears On: Back Of The Moon
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   
Other Versions: "Am Buachaille Ban" on Capercaillie's album Crosswinds
"Am Buachaille Bn" on Cliar's album Gun Tmh
"Ochin A Righ Gura Tinn Mo Galar An Grdh" on Fiona Mackenzie's album Seinn! O Ho Ro Seinn!
"Air Fail A Lail O" on Mouth Music's album Mouth Music
"Ochoin A Righ, Gur Tinn An Galair An Gradh" on Margaret Stewart & Allan MacDonald's album Fhuair Mi Pog
   

Lyrics: English Translation:
   
Ochin a Righ Oh woe is me
Gura tinn an galair an gradh How sore is the sickness of love
Chan eil neach air am bi There is no one who suffers
Nach saoil gura bliadhna gach la That doesn't feel that each day lasts a year
Gun bhrist e mo chridh My heart is broken
'S gun sgaoil e cuislean mo laint And sapped the springs of my health
Bhith cumha 'na dheidh Lamenting him, after leaving him
O threig mi fear an fhuilt bhain The fair young man
   
Sist: Chorus (after each verse):
Air falairinn o hug o air falairinn i Air falairinn o hug o air falairinn i
Air falairinn o hug o air falairinn i Air falairinn o hug o air falairinn i
Fail e fail o hug o air falairinn i Fail e fail o hug o air falairinn i
Ochoin, a ghaoil, gum b'aotrom aighearrach sinn Oh woe is me, my love, we were once happy and carefree
   
'Nuair theid thu thar sail, a ghraidh When you are sailing abroad, love
Biodh glainne 'nad dhorn Have a glass to hand
'S bi 'g ol mo dheoch-slaint 's gach aite And drink my good health in each place
'N suidh thu aig bord Where you are seated at table
Do chridhe geal eibhinn Your heart is fair, happy
Eutrom aighearrach og Light, cheerful and young
'S bu bhinne do bheul And your mouth is sweeter
Na 'n teud on tigeadh an ceol Than any musical strings
   
Nach robh mi's mo ghradh Oh I wish that I and my love
Air airigh monaidh na 'n sliabh Were on a high shieling on on the braes
Na air an traigh bhain Or on the white beach
Na 'n ait nach robh duine riamh In a desereted place where no man goes
Seachd oidhche, seachd la Seven nights, seven days
Gun tamh, gun chadal, gun bhiadh Without rest, without sleep, without food
Ach thusa bhith, ghraidh Only you, my love
'S do lamh an tarruinn mam bhian With your hands around my middle