Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Capercaillie > The Blood Is Strong > Fagail Bhernaraidh

   
The Blood Is Strong Fagail Bhernaraidh
   
Credits: MacLeod; Donald Shaw
   
Appears On: The Blood Is Strong
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics:

On chuir mi mo chl ri stcan eilean as bidhch'
Gu bheil mi gun sunnd fo thrs' 's mo chridhe fo len
Nuair thig na mo chuimhn' na glinn san robh mi o m' ig
Far an iarrainn bhi tmh gach l cho fad 's bhithinn be

Bheir sil air mun cuairt 's a bhruaichean uile 's iad ln
Seamarag is neinean, sbhrag bhuidhe ann a fs
Smerach nan geug air sgith a'caithream gu h-rd
C chunnaic e riamh nach iarradh ann a bhi tmh

Bha'm pailteas ann riamh den bhiadh 's cha bhitheadh oirrn is
Bha iasg ann is feil 's gach sers' air an cuireadh t feum
Tha lus ann a fs bheir slint' a dh'iomadach cruchd
Ann an eilean beag Bhentraigh 's ille leam tha fon ghrin