Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Capercaillie > Sidewaulk > Fosgail An Dorus

   
Sidewaulk Fosgail An Dorus
   
Credits: Traditional; arranged by Capercaillie
  a) Fosgail An Dorus
b) Nighean Bhuaidh' Ruadh
   
Appears On: Sidewaulk
   
Language: Gàidhlig (Scottish Gaelic)
   
Other Versions: b) "Puirt A Beul" on Ishbel MacAskill's album Essentially Ishbel
"Lia Fail" on Mackenzie's album Fama Clamosa
"Puirt-A-Beul" on Mac-talla's album ...Mairidh Gaol Is Ceol
   

Lyrics: English Translation:
   
Fosgail an dorus dh'an tàilleir fhidhleir Open the door for the fiddling tailor
Fosgail an dorus dh'an fhidhleir thàilleir Open the door for the tailoring fiddler
Fosgail an dorus dh'an tàilleir fhidhleir Open the door for the fiddling tailor
Cliamhain a'righ fidhleir tàilleir The king's son is the tailoring fiddler
Fosgail an dorus dh'an tàilleir fhidhleir Open the door for the fiddling tailor
Fosgail an dorus dh'an fhidhleir thàilleir Open the door for the tailoring fiddler
Fosgail an dorus dh'an tàilleir fhidhleir Open the door for the fiddling tailor
Cliamhain a'righ fidhleir tàilleir The king's son is the tailoring fiddler
   
'S dìleas mise dha 's cairdeach mi dha Faithful am I to him, kinsman am I to him
'S dìleas mise dh'an fhidhleir thàilleir Faithful am I to the tailoring fiddler
'S dìleas mise dha 's cairdeach mi dha Faithful am I to him, kinsman am I to him
Cliamhain a'righ fidhleir tàilleir The king's son is the tailoring fiddler
'S dìleas mise dha 's cairdeach mi dha Faithful am I to him, kinsman am I to him
'S dìleas mise dh'an fhidhleir thàilleir Faithful am I to the tailoring fiddler
'S dìleas mise dha 's cairdeach mi dha Faithful am I to him, kinsman am I to him
Cliamhain a'righ fidhleir tàilleir The king's son is the tailoring fiddler
   
Bainne nan gobhar dh'an tailleir fhidhleir Goat's milk for the fiddling tailor
Bainne nan gobhar dh'an fhidhleir thailleir Goat's milk for the tailoring fiddler
Bainne nan gobhar dh'an tailleir fhidhleir Goat's milk for the fiddling tailor
Cliamhain a'righ fidhleir tailleir The king's son is the tailoring fiddler
Bainne nan gobhar dh'an tailleir fhidhleir Goat's milk for the fiddling tailor
Bainne nan gobhar dh'an fhidhleir thailleir Goat's milk for the tailoring fiddler
Bainne nan gobhar dh'an tailleir fhidhleir Goat's milk for the fiddling tailor
Cliamhain a'righ fidhleir tailleir The king's son is the tailoring fiddler
   
'S dìleas mise dha 's cairdeach mi dha Faithful am I to him, kinsman am I to him
'S dìleas mise dh'an fhidhleir thàilleir Faithful am I to the tailoring fiddler
'S dìleas mise dha 's cairdeach mi dha Faithful am I to him, kinsman am I to him
Cliamhain a'righ fidhleir tàilleir The king's son is the tailoring fiddler
'S dìleas mise dha 's cairdeach mi dha Faithful am I to him, kinsman am I to him
'S dìleas mise dh'an fhidhleir thàilleir Faithful am I to the tailoring fiddler
'S dìleas mise dha 's cairdeach mi dha Faithful am I to him, kinsman am I to him
Cliamhain a'righ fidhleir tàilleir The king's son is the tailoring fiddler
   
Nighean bhuidh'ruadh bh'aig Dòmhnall Ruadh Pìobair The russet-haired daughter of Donald Ruadh the piper
Rachadh i bhàl nam faigheadh i fídhleir Would attend a ball if she could catch the fiddler's eye
Nighean bhuidh'ruadh bh'aig Dòmhnall Ruadh Pìobair The russet-haired daughter of Donald Ruadh the piper
Dhéanadh i sìth nam faigheadh i dràm Would be quite peace-loving provided she was given a dram
Nighean bhuidh'ruadh bh'aig Dòmhnall Ruadh Pìobair The russet-haired daughter of Donald Ruadh the piper
Rachadh i bhàl nam faigheadh i fídhleir Would attend a ball if she could catch the fiddler's eye
Nighean bhuidh'ruadh bh'aig Dòmhnall Ruadh Pìobair The russet-haired daughter of Donald Ruadh the piper
Dhéanadh i sìth nam faigheadh i dràm Would be quite peace-loving provided she was given a dram
   
Dhèanadh i càrdadh, dhèanadh i cìreadh She would card wool, she would comb wool
Rachadh i bhàl nam faigheadh i fìdhleir Would attend a ball if she could catch the fiddler's eye
Dhèanadh i càrdadh, dhèanadh i cìreadh She would card wool, she would comb wool
Dhèanadh i sìth nam faigheadh i dràm Would be quite peace-loving provided she was given a dram
Dhèanadh i càrdadh, dhèanadh i cìreadh She would card wool, she would comb wool
Rachadh i bhàl nam faigheadh i fìdhleir Would attend a ball if she could catch the fiddler's eye
Dhèanadh i càrdadh, dhèanadh i cìreadh She would card wool, she would comb wool
Dhèanadh i sìth nam faigheadh i dràm Would be quite peace-loving provided she was given a dram
   
Nighean bhuidh'ruadh bh'aig Dòmhnall Ruadh Pìobair The russet-haired daughter of Donald Ruadh the piper
Rachadh i bhàl nam faigheadh i fídhleir Would attend a ball if she could catch the fiddler's eye
Nighean bhuidh'ruadh bh'aig Dòmhnall Ruadh Pìobair The russet-haired daughter of Donald Ruadh the piper
Dhéanadh i sìth nam faigheadh i dràm Would be quite peace-loving provided she was given a dram
Nighean bhuidh'ruadh bh'aig Dòmhnall Ruadh Pìobair The russet-haired daughter of Donald Ruadh the piper
Rachadh i bhàl nam faigheadh i fídhleir Would attend a ball if she could catch the fiddler's eye
Nighean bhuidh'ruadh bh'aig Dòmhnall Ruadh Pìobair The russet-haired daughter of Donald Ruadh the piper
Dhéanadh i sìth nam faigheadh i dràm Would be quite peace-loving provided she was given a dram