Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Capercaillie > Roses And Tears > Him B

   
Roses And Tears Him B
  a) Him B Hug I Tha Mi Ann Am iginn - traditional; arranged by Capercaillie
b) Aman - Gilles LeBigot
   
Appears On: Roses And Tears
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Him b hug i Him b hug i
Him b hug i Him b hug i
   
Gur mise tha gu cianail ___
A' bhliadhna as t-samhradh's' ___
'S mi 'g obair air en fheur ___
'S mi a' sior dhol dall air ___
Na machairean a' ciaradh ___
'S mi a' feuchainn mo chainnt ris ___
Tha an t-am agam a' siol ___
Tha mi a' ciallachadh ro limh e ___
   
Sist: Chorus (after each verse):
Him b hug i Him b hug i
Tha mi ann am iginn I am in distress
Him b hug i Him b hug i
Tha mi ann am iginn I am in distress
Him b hug i Him b hug i
Tha mi ann am iginn I am in distress
Chan fhaigh mi mach Di-Domhnaich ___
'S mo bhrogan a' treigsinn ___
   
Him b hug i Him b hug i
   
Gu de nist na cnamhan' iad ___
A' craitsinn an comhnaidh ___
Nuair thig thu mach sa bhta ___
Nuair chailleas do sheol oirre ___
Tha mise 'n seo air m' fhagail ___
'S cach bhith a' sgornadh ___
Mar a thuirt mo nbaidh ___
Gum b' fherr bhith nam nar ___
   
Seall 's gun rinn mo nabaidh ___
'S chan fhearrd' e ri bheo e ___
Bhon a chuir e Mairi ___
Gu cnmhan dhan mhonaidh ___
Ach thill i ann an trath 's thuirt ___
'S fherr dhut bhith stolda ___
Agus fuireach mar a tha sibh ___
Gu brath gun do phsadh ___
   
O 'n cuala sibh g'eil Mairi ___
A' fas nam aghaidh-sa? ___
Cha fhuiling i mo chaineadh ___
An drast' ann an tuasaid ___
Nuair thig astaigh dhan ait' ___
Thig failt' air a gruaim ___
'S ann their i dhomh gu laidir ___
"Mar a tha sibh on uairsin?" ___
   
(Sist 2x) (Chorus 2x)
   
Him b hug i Him b hug i