Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Capercaillie > Cascade > Maighdeanan Na H-Airidh

   
Cascade Maighdeanan Na H-Airidh
   
Credits: n/a
   
Appears On: Cascade
   
Language: Gŕidhlig (Scottish Gaelic)
   
Other Versions: "Maideanan Na h-Airidh" on Capercaillie's album The Blood Is Strong
   

Lyrics: English Translation:
   
Thug mi'n oidhche raoir 's mi bruadar Last night I was dreaming
Mari nionagan na buaile Mary, the shieling lass
B'fhinealt uasal min na gruagaich She of the beautiful hair
Seinn nan duanag anns an airidh Singing beautifully on the shieling
   
Sčist: Chorus (after each verse):
Thug mi'n oidhche raoir 'an airidh Last night on the shieling
Thug mi'n oidhche raoir 'an airidh Last night on the shieling
Chaith mi'n oidhche cridheil caoimhneil I had a joyful, loving time
Mari maighdeanan na hairidh Mary the shieling lass
   
Thug mi 'n oidhche raoir 'san airigh ___
'S crodh a' sileadh bainne talaidh ___
'S dealt na h-oidhche sileadh chaoibhneis ___
Air na maighdeanan 'san airigh ___
   
'S cianail dusgadh an fhir-fhuadain ___
'S e sior-ionndrainn tir a' bhruadair ___
'S tiamhaidh buan da thar nan stuadhan ___
Ceol nan gruagach anns an airigh ___