Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Capercaillie > Crosswinds > Ma Theid Mise Tuilleagh

   
Crosswinds Ma Theid Mise Tuilleagh
   
Credits: Arranged by Capercaillie
   
Appears On: Crosswinds
   
Language: Gàidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Ma theid mise tuilleadh a Leodhas nam cruineag If I ever go again to Lewis of the maidens
Ma theid mise tuilleadh a dh'innis nam laoch If I ever go again to the island of heroes
Ma theid mi ri m'bheo dh'eilean Leodhais nam morbhe If ever in this life I travel to Lewis of the highlands
Cha till mi ri 'm bheo as gun ordugh an righ I shall not return unless under the king's order
   
Mu dheireadh an t-samhraidh, 's ann thainig mi nall as I left towards the end of summer
Bha'n teas orm trom, anns an am bhithinn sgith The heat was exhausting and I was weary
Ag iasgath an sgadain a shamhradh 's a dh'earrach Fishing herring all spring and summer
'S a Bhruaich 's arm an Sealtuinn 's an Arcarch nan tac In Fraserburgh and Orkney of the
   
Bidh sgiobair a' stiuireadh 'n a chartabhas duinte The skipper steers in his canvas enclosure
'S bidh is gu siubhlach a rusgadh nan tonn As she glides gracefully over the sea
An fhairge 'n a cabhadh mu ghuallainn an fhasgaidh The sea swirls on the leeward side
'S na glinn a dol seachad 's a hailleard a' diosc As pass the glens with the halyard crack
   
'Nuair theid air an fheasgar 's a ruigear am banca When in the evening we reach the bank
'S a gheibhear le cabhaig a mach aisd na lin And the nets are hurriedly unloaded
Nuair theid sinn thar bord aist a steach do'n taigh-osda We go ashore and retire to the inn
'S gun tarruing sinn stopa le oran math gaoil Where we draw and measure to accompaniment of
   
Ma theid mise tuilleadh a Leodhas nam cruineag If I ever go again to Lewis of the maidens
Ma theid mise tuilleadh a dh'innis nam laoch If I ever go again to the island of heroes
Ma theid mi ri m'bheo dh'eilean Leodhais nam morbhe If ever in this life I travel to Lewis of the highlands
Cha till mi ri 'm bheo as gun ordugh an righ I shall not return unless under the king's order