Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Capercaillie > Glenfinnan > Oran Eile Don Phrionnsa

   
Glenfinnan Oran Eile Don Phrionnsa
   
Credits: Alexander MacDonald
   
Appears On: Glenfinnan
   
Language: Gŕidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Sčist: Chorus (after each verse):
Thug ho-o, laithill ho-o Thug ho-o, laithill ho-o
Thug o-ho-ro an aill libh Thug o-ho-ro an aill libh
Thug ho-o, laithill ho-o Thug ho-o, laithill ho-o
Seinn o-ho-ro an aill libh Seinn o-ho-ro an aill libh
   
Och 'sa mhaduinn's mi dusgadh Early as I awaken
'S mor mo shunnd's mo cheol-gaire Great my joy, loud my laughter
O'n a chuala mi 'm Prionnsa Since I heard that the Prince comes
Thighinn do dhuthaich Chlann Ra'ill To the land of Clanranald
   
O'n a chuala mi 'm Prionnsa Since I heard that the Prince comes
Thighinn do dhuthaich Chlann Ra'ill To the land of Clanranald
Grainne mullaich gach righ thu Thou art the choicest of all rulers
Slan gum pill thusa, Thearlaich Here's a health to thy returning
   
Grainne mullaich gach righ thu Thou art the choicest of all rulers
Slan gum pill thusa, Thearlaich Here's a health to thy returning
'S ann th 'n fhior-fhuil gun truailleadh His the royal blood unmingled
Anns a ghruadh is mor-naire Great the modesty in his visage
   
'S ann th 'n fhior-fhuil gun truailleadh His the royal blood unmingled
Anns a ghruadh is mor-naire Great the modesty in his visage
Mar ri barrachd na h-uaisle With nobility overflowing
'G eirigh suas le deagh-nadur And endowed with all good nature
   
Mar ri barrachd na h-uaisle With nobility overflowing
'G eirigh suas le deagh-nadur And endowed with all good nature
Us nan tigeadh tu rithist And shouldst thou return ever
Bhiodh gach tighearn' 'n aite At his post would be each laird