Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Capercaillie > Crosswinds > Puirt A Beul

   
Crosswinds Puirt A Beul
   
Credits: Arranged by Capercaillie
  a) Air Failinn Eilinn Oro U
b) Domhnall
c) Snug In A Blanket
   
Appears On: Crosswinds; Gaelic Voices (compilation)
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   
Other Versions: b) "Domhnall" on Capercaillie's album The Blood Is Strong
"Mor a'Cheannaich" on Ishbel MacAskill's album Essentially Ishbel
"Puirt-A-Beul" on Mac-talla's album ...Mairidh Gaol Is Ceol
"Mor a'Cheannaich" on Mouth Music's album Mouth Music
"Puirt A Beul" on Rachel Walker's album Brighe Loch Iall
   

Lyrics: English Translation:
   
Sist: Chorus:
Air failinn eilinn oro u Air failinn eilinn oro u
Hiri liu nam b'fhearr leaf mi Hiri liu __
Air failinn eilinn oro u Air failinn eilinn oro u
   
M'eudail air do shuilean donna I love your brown eyes
'S doruinneach a dh' fhag thu mi __ you left me
   
(Sist) (Chorus)
   
'S mis' a dh' aithnicheadh air do shuil ___
Gur amn a ling a fhainig thu ___
   
(Sist) (Chorus)
   
Faile a bhuntat' roist' ___
Am pocaid balaich Charlabhaigh ___
   
(Sist) (Chorus)
   
M'eudail ort ged tha thu dubh ___
Chan fhaigh fear buidhe d'aite bhuan ___
   
(Sist) (Chorus)
   
Domhnall dubh an Domnallaich Black-haired Donald MacDonald
A nochd an tir air Mr a' Cheannaich Is tonight chasing after the merchant's daughter
Domhnall dubh an Domnallaich Black-haired Donald MacDonald
A nochd an tir air Mraig Is tonight chasing after Morag
Domhnall dubh an Domnallaich Black-haired Donald MacDonald
A nochd an tir air Mr a' Cheannaich Is tonight chasing after the merchant's daughter
Domhnall dubh an Domnallaich Black-haired Donald MacDonald
A nochd an tir air Mraig Is tonight chasing after Morag
   
I bhi a bhi bhi bhi I bhi a bhi bhi bhi
Sn do lmh a Mhr a'Cheannaich Give me your hand, daughter of the merchant
I bhi a bhi bhi bhi I bhi a bhi bhi bhi
Sn do lmh a Mhrag Give me your hand, Morag
I bhi a bhi bhi bhi I bhi a bhi bhi bhi
Sn do lmh a Mhr a'Cheannaich Give me your hand, daughter of the merchant
Domhnall dubh an Domnallaich Black-haired Donald MacDonald
A nochd an tir air Mraig Is tonight chasing after Morag
   
Tha ru'bheag u dhth orm There are many things which I need
A dh'fheumainn fhn mun danainn banais Before I can have a wedding feast
Tha ru'bheag u dhth orm There are many things which I need
A dh'fheumainn fhn mu'm psainn Before I can get married
Tha ru'bheag u dhth orm There are many things which I need
A dh'fheumainn fhn mun danainn banais Before I can have a wedding feast
Tha ru'bheag u dhth orm There are many things which I need
A dh'fheumainn fhn mu'm psainn Before I can get married
   
I bhi a bhi bhi bhi I bhi a bhi bhi bhi
Sn do lmh a Mhr a'Cheannaich Give me your hand, daughter of the merchant
I bhi a bhi bhi bhi I bhi a bhi bhi bhi
Sn do lmh a Mhrag Give me your hand, Morag
I bhi a bhi bhi bhi I bhi a bhi bhi bhi
Sn do lmh a Mhr a'Cheannaich Give me your hand, daughter of the merchant
Tha ru'bheag u dhth orm There are many things which I need
A dh'fheumainn fhn mu'm psainn Before I can get married
   
Dhannsainn is ruidhleadh mi I danced and reeled
Air oidhche banais Mr a'Cheannaich On the night of the merchant's daughter's wedding
Dhannsainn is ruidhleadh mi I danced and reeled
Air oidhche banais Mrag On the night of Morag's wedding
Dhannsainn is ruidhleadh mi I danced and reeled
Air oidhche banais Mr a'Cheannaich On the night of the merchant's daughter's wedding
Dhannsainn is ruidhleadh mi I danced and reeled
Air oidhche banais Mrag On the night of Morag's wedding
   
I bhi a bhi bhi bhi I bhi a bhi bhi bhi
Sn do lmh a Mhr a'Cheannaich Give me your hand, daughter of the merchant
I bhi a bhi bhi bhi I bhi a bhi bhi bhi
Sn do lmh a Mhrag Give me your hand, Morag
I bhi a bhi bhi bhi I bhi a bhi bhi bhi
Sn do lmh a Mhr a'Cheannaich Give me your hand, daughter of the merchant
Dhannsainn is ruidhleadh mi I danced and reeled
Air oidhche banais Mrag On the night of Morag's wedding