Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Capercaillie > Crosswinds > Soraidh Bhuam Gu Barraidh

   
Crosswinds Soraidh Bhuam Gu Barraidh
   
Credits: Arranged by Capercaillie
   
Appears On: Crosswinds
   
Language: Gàidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Soraidh bhuam gu Barraidh My blessings on Barra
Eilean's maisich tha fo'n ghrein The most beautiful island under the sun
Far an tric an robh mi sugradh Where I often played
'S le sunna a ruith na spreidh And happily herded the cattle
Gur lionmhor lus tha fas fo'n druchd Plants abound beneath the dew
Is deallt air uir as dheidh And the fine rain on the soil
A' bheireadh slainte is muirneal dhuit On a May morning
Air maduinn chubhraidh cheit Gives forth both good health and happiness
   
An am direadh ris a mhonadh I wished for nothing better
Measg a' mhurain 'be mo mhiann Than to walk through the maram grass
Air feasgar fann's an fhoghar To the moors
Nuair a chromadh air a ghrian As the sun sank low on a still autumn evening
Gum beathaicheadh am faladh thu When the fragrance of the most beautiful plants
Far luscan b'aille fiomh Would invigorate me
An aiteag chubhraidh aluinn As would the gentle sea breezes
Thig far bharr a' chain an iar Coming from the Atlantic
   
An am eirigh anns an t'samhradh In the summer
'Se bhith ann, bu mhor mo mhiann My only wish was to be there
Gach iasgair 's e le bhata As the fishermen in the boats
Dol gu aite a chuir na lion Went to lay the lines
Nuair a charadh iad siuil shlan rith What a joy it was to watch
Air bharr nan tonnan liath The boats under full sail
Bu bhriagha a bhi ga faicinn On the crests of the white waves
Air a setadh dol dha'n iar As they headed on their westerly course
   
'Se Barraidh an t-eilean 's boidhche Barra is the most beautiful island
Ann cho mor 's gun d'chur mi uigh The island of my heart's desire
Far an tric an do ghabh mi oran When I often sang in the company
Measg non oighean maiseach ciuin Of serene and beautiful young ladies
'S ged tha mi'n duigh air m'aineol And although I'm alone today
An Australia nan craobh In Australia of the trees
Cha di-chuimhuich mi a Ghaidhlig I'll never forget the Gaelic language
Tha i sgriobhte 's a' chlar aig m'aois Which is engraved on my mind