Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Karan Casey > Distant Shore > Lord MacDonald's

   
Distant Shore Lord MacDonald's
   
Credits: Traditional; arranged by Karan Casey, Karen Matheson & Donald Shaw
  a) Tha Smeorach 'S A 'Mhaduin Chiuin
b) A Mhorag Nighean Dhomhuill Duinn
   
Appears On: Distant Shore
   
Language: Gąidhlig (Scottish Gaelic)
   
Other Versions: a) "Tha Smeņrach 'S A Mhadainn Chiłin" on Fiona Mackenzie & Arthur Cormack's album Seinn! O Ho Ro Seinn!
   

Lyrics: English Translation:
   
Tha smeorach 's a 'mhaduin chiuin The thrush in the still morning
Binn, binn a' ceileireadh Sweetly, sweetly thrills
Tha smeorach 's a 'mhaduin chiuin The thrush in the still morning
Ge b'e co 'chluinneadh i Whoever would hear her
   
A Mhorag nighean Dhomhuill duinn Morag, daughter of dark Donald
Tha thu cruinn sgiobalta You are full and tidy
A Mhorag nighean Dhomhuill duinn Morag, daughter of dark Donald
Tha thu cruinn boidheach You are full and pleasing
A Mhorag nighean Dhomhuill duinn Morag, daughter of dark Donald
Tha thu cruinn sgiobalta You are full and tidy
A Mhorag nighean Dhomhuill duinn Morag, daughter of dark Donald
Tha thu cruinn boidheach You are full and pleasing
   
Sčist: Chorus:
Thug mi cion 'us cion 'us cion I gave you affection and affection and affection
Thug mi cion an uiridh dhuit I gave you affection last year
Thug mi cion 'us cion 'us cion I gave you affection and affection and affection
'S bhuilichinn do phosadh And I'd love to marry you
Thug mi cion 'us cion 'us cion I gave you affection and affection and affection
Thug mi cion an uiridh dhuit I gave you affection last year
Thug mi cion 'us cion 'us cion I gave you affection and affection and affection
'S bhuilichinn do phosadh And I'd love to marry you
   
A Mhorag bheag nighean Dhomhuill ghibich Little Morag, daughter of untidy Donald
Is ioma fear 'thug ribean duit Many a man has given you a ribbon
A Mhorag bheag nighean Dhomhuill ghibich Little Morag, daughter of untidy Donald
Is ioma fear tha'n toir ort Many a man desires you
A Mhorag bheag nighean Dhomhuill ghibich Little Morag, daughter of untidy Donald
Is ioma fear 'thug ribean duit Many a man has given you a ribbon
A Mhorag bheag nighean Dhomhuill ghibich Little Morag, daughter of untidy Donald
Is ioma fear tha'n toir ort Many a man desires you
   
(Sčist) (Chorus)
   
A Mhorag nighean Dhomhuill duinn Morag, daughter of dark Donald
A Mhorag nighean Dhomhuill duinn Morag, daughter of dark Donald
   
A Mhorag bheag nighean Dhomhuill duinn Little Morag, daughter of dark Donald
Tha thu cruinn sgiobalta You are full and tidy
A Mhorag bheag nighean Dhomhuill duinn Little Morag, daughter of dark Donald
Tha thu cruinn boidheach You are full and pleasing
A Mhorag bheag nighean Dhomhuill duinn Little Morag, daughter of dark Donald
Tha thu cruinn sgiobalta You are full and tidy
A Mhorag bheag nighean Dhomhuill duinn Little Morag, daughter of dark Donald
Tha thu cruinn boidheach You are full and pleasing
   
(Sčist) (Chorus)
   
A Mhorag bheag nighean Dhomhuill uidhir Little Morag, daughter of dun Donald
Thug mi cion an uiridh duit I gave you affection last year
A Mhorag bheag nighean Dhomhuill uidhir Little Morag, daughter of dun Donald
Bhuilichinn do phosadh I'd love to marry you
A Mhorag bheag nighean Dhomhuill uidhir Little Morag, daughter of dun Donald
Thug mi cion an uiridh duit I gave you affection last year
A Mhorag bheag nighean Dhomhuill uidhir Little Morag, daughter of dun Donald
Bhuilichinn do phosadh I'd love to marry you
   
(Sčist) (Chorus)
   
A Mhorag nighean Dhomhuill duinn... Morag, daughter of dark Donald...