Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Cliar > Gun Tmh > A Chailin Mhaiseach Dhonn

   
Gun Tmh A Chailin Mhaiseach Dhonn
   
Credits: John Maclean
   
Appears On: Gun Tmh
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
A ghruagach a' chul shnomhanaich Maiden of the ringletted hair
Bhean g is miannach leam Young woman I desire
Do phearsa dhreach chumachdail Your straight, well-proportioned body
'S i chuir mi ort an geall Pledges me to you
Is maiseach, banail, cliteadh thu You are comely, feminine renowned
'S ro mhodhail aig gach m And always well-mannered
'S tha bhlth mar dhrichd na h-iarmailt ort Your bloom is like the airy dew
Mar dherrsadh grin air fonn Or the sun shining on the land
   
'S ann thig an sod' am fasan Silk becomes
Air do chuailein mhaiseach dhonn Your beautiful ringletted hair
Sil chorrach is glan sealladh leam Sharp eyes of clear vision are to me
Mar dhearcagan nan tom Like the berries on the bush
Do ghruaidh mar na rsan Your cheek like the roses
Nuair bhios iad g is fann When they are fresh and fragile
Do shlios mar fhaoileann mara Your side like the seagull
Neo mar chanach geal nam beann Or the bog cotton of the mountain
   
Mo chailin, ghrnn, dheas, fhuranach My fair, lovely, kindly girl
Tha urram ort nach gann You are held in high regard
'S tu thogadh smal is mghean dhom You would lift sorrow and discontent from me
An uair bhiodh m' intinn trom When my mind is troubled
'S tu dhanadh tric dhomh rachadh You would often refresh me
Bu shunndach thogadh fonn And would joyfully raise a tune
Le guth mar chel na fdhle With a voice like the fiddle's music
Neo mar smerach bhnn nam beann Or the sweet thrush of the mountains
   
Ceud soraidh sln thar chuantan leat A hundred farewells across the ocean to you
A ghruagach, mhaiseach, dhonn Beautiful brown-haired maiden
Le dil gum faic mi sbhailt' thu In the hope of seeing you safe and well
Bheir mi mo dhn gu ceann I'll bring my song to a close
Ged chaidh thu fad' air astar bhuam Though you wandered far from me
A Ghlaschu nan Gall To Glasgow of the Lowlanders
'S i Tr a' Mhurain dhubh-ghuirm You belong in your native land
A bu dthchas dhut bhith ann Of the blue-black maram grass