Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Cliar > Grinn Grinn > H Ro Mo Chuachag

   
Grinn Grinn H Ro Mo Chuachag
   
Credits: Arranged by Arthur Cormack, Ingrid Henderson, Hector Henderson, Mary Ann Kennedy, Maggie MacDonald & Ross Martin
   
Appears On: Grinn Grinn
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Gura mi tha trom duilich I am heavy and sad
Air m' uilinn san luachair On my elbow in the rushes
   
Sist: Chorus:
Na h li lill o Na h li lill o
H ro mo chuachag H ro mo chuachag
Na h li lill o Na h li lill o
   
Mi ri buachailleachd spridhe Herding cattle
Nach toir leam s a' bhuaraich That will not jump from the fetter
   
(Sist) (Chorus)
   
Mi ri buachailleachd sheasgach Herding farrow cattle
Nach tig feasgar gu buaile That will not come home at evening
   
(Sist) (Chorus)
   
Na h li lill o Na h li lill o
   
Chan e cram an itich It is not anxiety for the homestead
A dh'fhg mise fo ghruaimean That left me disconsolate
   
(Sist) (Chorus)
   
Ach eagal mo chuspair But fear for my lover
Ma chumas iad uam e If they keep him from me
   
(Sist) (Chorus)
   
Cha b' fhada bhiodh mo leannan My sweetheart would not be long
Tighinn beannaibh a' chuailein Coming from the misty bens
   
(Sist) (Chorus)
   
Tha mo chreist-s' air a' ghille My choice is the lad
Aig 'eil fios air na h-uairean Who knows the hours
   
(Sist) (Chorus)
   
Aig 'eil fios air a' mhionaid And knows the very minute
Air an ruigeadh e 'ghruagach He will meet his maiden
   
(Sist) (Chorus)
   
Chan e uisg' an lin shalaich It is not water from the diry pool
Thug mo leannan an cuan leis That my lover took with him to sea
   
Na h li lill o Na h li lill o
   
Uisge beatha na Spinne Spanish whisky
Fon lidir gun truailleadh Strong, unadulterated wine
   
(Sist...) (Chorus...)