Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Cliar > Grinn Grinn > Mhic Iain 'Ic Sheumais

   
Grinn Grinn Mhic Iain 'Ic Sheumais
   
Credits: Arranged by Arthur Cormack, Ingrid Henderson, Hector Henderson, Mary Ann Kennedy, Maggie MacDonald & Ross Martin
   
Appears On: Grinn Grinn
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   
Other Versions: "A Mhic Iain 'Ic Sheumais" on Kathleen MacInnes' album g-Mhadainn Shamhraidh
"A Mhic Iain 'Ic Sheumais" on Flora MacNeil's album Orain Floraidh
"'Ic Iain 'Ic Sheumais" on Karen Matheson's album The Dreaming Sea
   

Lyrics: English Translation:
   
A Mhic Iain 'ic Sheumais Son of John, son of James
Tha do sgeul air m' aire Your tale is on my mind
Air farail ail e, air farail ail e Air farail ail e, air farail ail e
Latha Blr a' Chithe On the day of Blr a' Chithe
Bha feum air mo leanabh There was need of my love
Hi hi ri ibh-o hi-ri ile Hi hi ri ibh-o hi-ri ile
Hi ho hi-ri ibh-o ho ro hao o hi ho Hi ho hi-ri ibh-o ho ro hao o hi ho
   
Latha Blr na Fithe On the day of Blr na Fithe
Bha do line ballach Your shirt was speckled
Air farail ail e, air farail ail e Air farail ail e, air farail ail e
Bha fuil do chuirp uasail The blood of your noble body
Air uachdar an fhearainn Was scattered about the land
Hi hi ri ibh-o hi-ri ile Hi hi ri ibh-o hi-ri ile
Hi ho hi-ri ibh-o ho ro hao o hi ho Hi ho hi-ri ibh-o ho ro hao o hi ho
   
Bha fuil do chuirp chbhraidh The blood of your fragrant body
A' drdhadh ro' t' earradh Was seeping through your armor
Air farail ail e, air farail ail e Air farail ail e, air farail ail e
Bha mi fhn ga sghadh I sucked at it
Gus na thch air m' anail Until it choked on my breath
Hi hi ri ibh-o hi-ri ile Hi hi ri ibh-o hi-ri ile
Hi ho hi-ri ibh-o ho ro hao o hi ho Hi ho hi-ri ibh-o ho ro hao o hi ho
   
Bha 'n saighead na spred The spear was like a sprit
'N corp selta na glaine In the wise and pure body
Air farail ail e, air farail ail e Air farail ail e, air farail ail e
'S buidheach mi dhan lighe I am indebited to the physician
A dh'fhg do chreuchd cho fallain Who left your wound so healthy
Hi hi ri ibh-o hi-ri ile Hi hi ri ibh-o hi-ri ile
Hi ho hi-ri ibh-o ho ro hao o hi ho Hi ho hi-ri ibh-o ho ro hao o hi ho
   
Chuir iad an taigh glaiste They put you in a locked house
Far nach fhaic mi uam thu Where I cannot see you
Air farail ail e, air farail ail e Air farail ail e, air farail ail e
An eilean lom fuaraidh On a bare, weathered island
Gun luachair gun bharrach Without rushes or brushwood
Hi hi ri ibh-o hi-ri ile Hi hi ri ibh-o hi-ri ile
Hi ho hi-ri ibh-o ho ro hao o hi ho Hi ho hi-ri ibh-o ho ro hao o hi ho
   
Ann an eilean osal On a low island
Eadar Niall is Ailean Between Neil and Allan
Air farail ail e, air farail ail e Air farail ail e, air farail ail e
'S nam biodh agam dorsair And if I had a doorkeeper
Gun leiginn a-mach thu I would set you free
Hi hi ri ibh-o hi-ri ile Hi hi ri ibh-o hi-ri ile
Hi ho hi-ri ibh-o ho ro hao o hi ho Hi ho hi-ri ibh-o ho ro hao o hi ho
   
Nam biodh agam curaidh If I had a wherry
Gun cuirinn far chuan i I'd send her over the sea
Air farail ail e, air farail ail e Air farail ail e, air farail ail e
Feuch am faighinn naidheachd In search of word
No brath an din-uasail Or news of the nobleman
Hi hi ri ibh-o hi-ri ile Hi hi ri ibh-o hi-ri ile
Hi ho hi-ri ibh-o ho ro hao o hi ho Hi ho hi-ri ibh-o ho ro hao o hi ho
   
Latha thug thu 'n cuan ort The day you took to sea
Bha gruaim air na beannaibh The mountains grew sullen
Air farail ail e, air farail ail e Air farail ail e, air farail ail e
Bha smal air na speuran The heavens were tarnished
Dh'fhs na speuran salach They became dirty
Hi hi ri ibh-o hi-ri ile Hi hi ri ibh-o hi-ri ile
Hi ho hi-ri ibh-o ho ro hao o hi ho Hi ho hi-ri ibh-o ho ro hao o hi ho
   
Bha 'n raineach a' ruadhadh The bracken turned russet
'S bha 'n luachair gun bharrach And the rushes were desiccated
Air farail ail e, air farail ail e Air farail ail e, air farail ail e
Mu Mhac Iain 'ic Sheumais For the sake of the son of John, son of James
Duine treubhach, smiorail A mighty, lively man
Hi hi ri ibh-o hi-ri ile Hi hi ri ibh-o hi-ri ile
Hi ho hi-ri ibh-o ho ro hao o hi ho Hi ho hi-ri ibh-o ho ro hao o hi ho
   
Hi ho hi-ri ibh-o ho ro hao o hi ho... Hi ho hi-ri ibh-o ho ro hao o hi ho...