Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Cliar > Grinn Grinn > Mo Rn Air Na Maraichean

   
Grinn Grinn Mo Rn Air Na Maraichean
   
Credits: Arranged by Arthur Cormack, Ingrid Henderson, Hector Henderson, Mary Ann Kennedy, Maggie MacDonald & Ross Martin
  a) Mo Rn Air Na Maraichean
b) Kenneth J MacLeod
   
Appears On: Grinn Grinn
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Hill o ro h o Hill o ro h o
Mo rn air na maraichean How I love the sailors
'S e maraichean na t-sgraidh The sporting sailors
Bu shunndach a leannain iad I'd happily follow them
Hill o ro h o Hill o ro h o
   
Dimirt a dh'fhg sinn Grianaig On Tuesday we left Greenock
'S bu chianail na caileagan To the dismay of the girls
A' crathadh an cuid bhridean Them waving their scarves
'S sinn fhin a's na crannagan And we in the high rigging
Hill o ro h o Hill o ro h o
   
A' crathadh an cuid bhridean Them waving their scarves
'S sinn fhin a's na crannagan And we in the high rigging
'S e Sne Dhonn a b' ainm dhi Sne Dhonn she was called
'S gu dearbh 's math a bhaisteadh i And well-named was she
Hill o ro h o Hill o ro h o
   
'S e Sne Dhonn a b' ainm dhi Sne Dhonn she was called
'S gu dearbh 's math a bhaisteadh i And well-named was she
Cha fhacas na bu bhidhche Never a more beautiful craft was seen
A' seladh bho acarsaid Sailing from anchorage
Hill o ro h o Hill o ro h o
   
Cha fhacas na bu bhidhche Never a more beautiful craft was seen
A' seladh bho acarsaid Sailing from anchorage
'S an uair a dh'fhg sinn Cluaidh When we left the Clyde
Bha a' ghaoth a tuath mar chaitheadh dhi The north wind was blowing as expected
Hill o ro h o Hill o ro h o
   
Mo rn air na maraichean How I love the sailors
'S e maraichean na t-sgraidh The sporting sailors
Bu shunndach a leannain iad I'd happily follow them
Hill o ro h o Hill o ro h o
   
'S an uair a dh'fhg sinn Cluaidh When we left the Clyde
Bha a' ghaoth a tuath mar chaitheadh dhi The north wind was blowing as expected
Bu chiatach leam a' gluasad And how I loved her motion
A' fuaradh air Ealasaid As she weathered 'round Ailsa Craig
Hill o ro h o Hill o ro h o
   
Bu chiatach leam a' gluasad And how I loved her motion
A' fuaradh air Ealasaid As she weathered 'round Ailsa Craig
Tha Nollaig a' tighinn dlth dhuinn Christmas is nearing
Is tha 'Bhliadhn' r a' teannadh oirnn And with it the New Year
Hill o ro h o Hill o ro h o
   
Mo rn air na maraichean How I love the sailors
'S e maraichean na t-sgraidh The sporting sailors
Bu shunndach a leannain iad I'd happily follow them
Hill o ro h o Hill o ro h o
   
Tha Nollaig a' tighinn dlth dhuinn Christmas is nearing
Is tha 'Bhliadhn' r a' teannadh oirnn And with it the New Year
B' i m' aighear 's mo thoil-inntinn My joy and my light spirits will be found
Air tr 's an Eilean Mhanainneach Ashore on the Isle of Man
Hill o ro h o Hill o ro h o
   
B' i m' aighear 's mo thoil-inntinn My joy and my light spirits will be found
Air tr 's an Eilean Mhanainneach Ashore on the Isle of Man
Gur mise bhios fo len dheth But I will be grieved
An semar an Admiral In the Admiral's room
Hill o ro h o Hill o ro h o
   
Gur mise bhios fo len dheth But I will be grieved
An semar an Admiral In the Admiral's room
'S nach fhaigh mi dhan taigh-sda Unable to get to the inn
'A dh'l leis na caileagan To drink with the girls
Hill o ro h o Hill o ro h o
   
Mo rn air na maraichean How I love the sailors
'S e maraichean na t-sgraidh The sporting sailors
Bu shunndach a leannain iad I'd happily follow them
Hill o ro h o Hill o ro h o