Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Cliar > Gun Tmh > Nighean Donn A' Chuailein Romhaich

   
Gun Tmh Nighean Donn A' Chuailein Romhaich
   
Credits: Traditional; arranged by Cliar
   
Appears On: Gun Tmh
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Sist: Chorus (after each verse):
Nighean donn a' chuailein romhaich Brown-haired girl of the beautiful tresses
B' lainn, uasal, buaidh do shinnsir Lovely, noble, triumph of your ancestry
Nighean donn a' chuailein romhaich Brown-haired girl of the beautiful tresses
Ghrdhaich mi do leannanachd I enjoy your courtship
   
'S ann a' fuireach thall 's na cluaintean Living yonder in the pastures
Tha nigh'n bhn a rinn mo bhuaireadh Is the fair girl who has tempted me
Mach o r fhuil ghlan gun truailleadh Descended from flesh, fine, undefiled blood
Sol nam buadh 's na lannaireachd From talented, radiant stock
   
An m don bharrach a bhith brchdadh When the top branches are bursting forth
Bhiodh na smeraichean a' dsgadh The thrushes would be wakening
Air bhrr gheugan a' seinn ciil On the ends of the branches, singing their songs
'S a' togail cli mo leannain-sa About my love's renown
   
Thug mi cion 's chan fhaod mi icheadh I gave my love and I cannot deny it
Do nigh'n duinn a' chuailein lainn To the brown-haired girl of the lovely curls
'S mr gum b' fherr bhith suidhe lmh rith' I would rather sit beside her
Na fon Spinnd' is caineal ann Than have Spanish wine with cinnamon