Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Cliar > Grinn Grinn > 'Si Nighean Mo Ghaoil, An Nighean Donn g

   
Grinn Grinn 'Si Nighean Mo Ghaoil, An Nighean Donn g
   
Credits: Donnchadh Bn Macintyre; arranged by Arthur Cormack, Allan Henderson, Ingrid Henderson, Hector Henderson, Mary Ann Kennedy, Maggie MacDonald & Ross Martin
   
Appears On: Grinn Grinn
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   
Other Versions: "Oran Sugraidh" on Capercaillie's album Roses And Tears
"Nighean Mo Ghaol" on Anna Murray's album Tr Nithean
   

Lyrics: English Translation:
   
Sist: Chorus:
'S i nighean mo ghaoil an nighean donn g My love is the young brown-haired girl
Nam biodh tu ri m' thaobh cha bhithinn fo bhrn Were you by my side, I'd no longer be sad
'S i nighean mo ghaoil an nighean donn g My love is the young brown-haired girl
   
'S i Miri Nic Neachdain as dicheile pearsa Mary MacNaughton, the most graceful of folk
Ghabh mis' uiread bheachd ort ri neach a tha be I took to you more than anyone else
'S i nighean mo ghaoil an nighean donn g My love is the young brown-haired girl
   
Nuair sheallas mi t' aodainn 's mi 'n coinneamh ri t' fhaodainn When we meet and I look upon your face
Gur math leam nam faodainn bhith daonnan ad chir I wish, if I could, to be with you always
'S i nighean mo ghaoil an nighean donn g My love is the young brown-haired girl
   
On a thug thu dhomh gealladh 's ann duit-sa nach aireach Since you gave me your promise, it's no longer your business
'S chan fhaic iad thu 'n ath-bhliadhn' ad bhanarach bh They won't see you as a dairymaid tending cattle next year
   
(Sist) (Chorus)
   
Cha taobh i fear idir air eagal mo thrioblaid She will have nothing to do with another for fear of troubling me
'S cha toilich t mise ach ise le dein And no other will please me but herself and willingly so
'S i nighean mo ghaoil an nighean donn g My love is the young brown-haired girl
   
'S i ribhinn a' bhaile tha sor thighinn air m' aire The darling of the town is constantly on my mind
Nam bi rachadh mar rium cha d' fharraid mi str If she would come with me, I'd ask for no riches
   
(Sist) (Chorus)
   
'S i nighean mo ghaoil My love is
   
Bheir mis' thu Dhin Eideann a dh'ionnsachadh Beurla I'll take you to Edinburgh to learn English
'S chan fhg mi thu d' iginn ri spridh an fhir mhir And I won't leave you looking to the great man's cattle
'S i nighean mo ghaoil an nighean donn g My love is the young brown-haired girl
   
'S tu thogadh mo spioraid nuair a thid thu air mhireadh You would lift my spirits with your sporting
Le d' cheilearabh binne 's le grinneas do bheil With your sweet singing and beauty from your lips
'S i nighean mo ghaoil an nighean donn g My love is the young brown-haired girl
   
Leis na gabh mi de cheist ort am madainn 's am feasgar With me falling for you morning and afternoon
Gun danainn riut cleasachd is beadeadh gu ler I would sport and play with you often enough
'S i nighean mo ghaoil an nighean donn g My love is the young brown-haired girl
   
Dhanainn dhut furan am bliadhna 's an-uiridh I'd welcome you this year and last
Bu docha na 'n t-uireasbhuidh tuilleadh sa chrr Better too much than nothing at all
   
(Sist) (Chorus)