Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Cliar > Grinn Grinn > Strathspeys & Reels

   
Grinn Grinn Strathspeys & Reels
   
Credits: Arranged by Arthur Cormack, Allan Henderson, Ingrid Henderson, Hector Henderson, Mary Ann Kennedy, Maggie MacDonald & Ross Martin
  a) Fhuair Mi Nead Na Gurra-gig
b) Senaid NicGumaraid
c) Pg O Leannan An Fhdhleir
d) A Minor Reel
e) The Perriwig
f) Air An Fhill
g) Cta Mr Ealasaid
   
Appears On: Grinn Grinn
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   
Other Versions: a) "Puirt-A-Beul" on Mac-talla's album ...Mairidh Gaol Is Ceol
"Puirt-A-Beul" on Mairi MacInnes' album Orosay
g) "Puirt A Beul" on Rachel Walker's album Brighe Loch Iall
   

Lyrics: English Translation:
   
Fhuair mi nead na gurra-gig I found the nest of the dove
Ann an cl na mine In the peat corner
Fhuair mi nead na gurra-gig I found the nest of the dove
Ann an cl na mine In the peat corner
Fhuair mi nead na gurra-gig I found the nest of the dove
Ann an cl na mine In the peat corner
Fhuair mi nead na gurra-gig I found the nest of the dove
Ann an cl na mine In the peat corner
   
Fhuair mi nead na fhithich ann I found the raven's nest there
'S a-rithist nead na smeraich And again that of the thrush
Fhuair mi nead na fhithich ann I found the raven's nest there
'S a-rithist nead na smeraich And again that of the thrush
Fhuair mi nead na fhithich ann I found the raven's nest there
'S a-rithist nead na smeraich And again that of the thrush
Fhuair mi nead na gurra-gig I found the nest of the dove
Ann an cl na mine In the peat corner
   
Fhuair mi nead na gurra-gig I found the nest of the dove
Ann an cl na mine In the peat corner
Fhuair mi nead na gurra-gig I found the nest of the dove
Ann an cl na mine In the peat corner
Fhuair mi nead na gurra-gig I found the nest of the dove
Ann an cl na mine In the peat corner
Fhuair mi nead na gurra-gig I found the nest of the dove
Ann an cl na mine In the peat corner
   
Fhuair mi nead na fhithich ann I found the raven's nest there
'S a-rithist nead na smeraich And again that of the thrush
Fhuair mi nead na fhithich ann I found the raven's nest there
'S a-rithist nead na smeraich And again that of the thrush
Fhuair mi nead na fhithich ann I found the raven's nest there
'S a-rithist nead na smeraich And again that of the thrush
Fhuair mi nead na gurra-gig I found the nest of the dove
Ann an cl na mine In the peat corner
   
Senaid NicGumaraidh Janet Montgomery
Gur bidheach a' chruinneag i What a cracker
Senaid NicGumaraidh Janet Montgomery
'S a h-uile fear an tir oirre With all the lads after her
Senaid NicGumaraidh Janet Montgomery
Gur bidheach a' chruinneag i What a cracker
Senaid NicGumaraidh Janet Montgomery
'S a h-uile fear an tir oirre With all the lads after her
   
'S ann a-raoir a chunna mi Last night I saw
A chuala mi 's a chunna mi I heard and I saw
'S ann a-raoir a chunna mi Last night I saw
Na cuir a bh' ann a Senaid How tricksy Janet can be
'S ann a-raoir a chunna mi Last night I saw
A chuala mi 's a chunna mi I heard and I saw
Gur ann a-raoir a chunna mi Last night I saw
Na cuir a bh' ann a Senaid How tricksy Janet can be
   
Senaid NicGumaraidh Janet Montgomery
Gur bidheach a' chruinneag i What a cracker
Senaid NicGumaraidh Janet Montgomery
'S a h-uile fear an tir oirre With all the lads after her
Senaid NicGumaraidh Janet Montgomery
Gur bidheach a' chruinneag i What a cracker
Senaid NicGumaraidh Janet Montgomery
'S a h-uile fear an tir oirre With all the lads after her
   
'S ann a-raoir a chunna mi Last night I saw
A chuala mi 's a chunna mi I heard and I saw
'S ann a-raoir a chunna mi Last night I saw
Na cuir a bh' ann a Senaid How tricksy Janet can be
'S ann a-raoir a chunna mi Last night I saw
A chuala mi 's a chunna mi I heard and I saw
Gur ann a-raoir a chunna mi Last night I saw
Na cuir a bh' ann a Senaid How tricksy Janet can be
   
Pg a leannan an fhdhleir A kiss from the fiddler's sweetheart
Pg a leannan an fhdhleir A kiss from the fiddler's sweetheart
Pg a leannan an fhdhleir A kiss from the fiddler's sweetheart
'S a tr o leannan an tilleir And three from the tailor's
Pg a leannan an fhdhleir A kiss from the fiddler's sweetheart
Pg a leannan an fhdhleir A kiss from the fiddler's sweetheart
Pg a leannan an fhdhleir A kiss from the fiddler's sweetheart
'S a tr o leannan an tilleir And three from the tailor's
   
Pg o nighean nan caorach A kiss from the shepherdess
Pg o nighean nan caorach A kiss from the shepherdess
Pg o nighean nan caorach A kiss from the shepherdess
'S o nighean nan gobhar nam faodainn And from the goatherdess if I might
Pg o nighean nan caorach A kiss from the shepherdess
Pg o nighean nan caorach A kiss from the shepherdess
Pg o nighean nan caorach A kiss from the shepherdess
'S o nighean nan gobhar nam faodainn And from the goatherdess if I might
   
Pg a leannan an fhdhleir A kiss from the fiddler's sweetheart
Pg a leannan an fhdhleir A kiss from the fiddler's sweetheart
Pg a leannan an fhdhleir A kiss from the fiddler's sweetheart
'S a tr o leannan an tilleir And three from the tailor's
Pg a leannan an fhdhleir A kiss from the fiddler's sweetheart
Pg a leannan an fhdhleir A kiss from the fiddler's sweetheart
Pg a leannan an fhdhleir A kiss from the fiddler's sweetheart
'S a tr o leannan an tilleir And three from the tailor's
   
'S laoch dhi giollan na fdhle Her hero is the fiddler lad
'S laoch dhi giollan na fdhle Her hero is the fiddler lad
'S laoch dhi giollan na fdhle Her hero is the fiddler lad
B' fherr leam gum bu leam fhn i I wish she were mine
'S laoch dhi giollan na fdhle Her hero is the fiddler lad
'S laoch dhi giollan na fdhle Her hero is the fiddler lad
'S laoch dhi giollan na fdhle Her hero is the fiddler lad
B' fherr leam gum bu leam fhn i I wish she were mine
   
Air an fhill a-muigh o hao At the market-stance
Air an fhill a-staigh o h At the market-stance
Air an fhill a-muigh o hao At the market-stance
Rinn na ceannaichean an t-l The merchants did their drinking
Air an fhill a-muigh o hao At the market-stance
Air an fhill a-staigh o h At the market-stance
Air an fhill a-muigh o hao At the market-stance
Rinn na ceannaichean an t-l The merchants did their drinking
   
Air an tulachan ud shos On that hillock down there
Air an tulachan ud shuas And that one up yonder
Air an tulachan ud shos On that hillock down there
A ghabh Murchadh a' stp Murdo took a drink
Air an tulachan ud shos On that hillock down there
Air an tulachan ud shuas And that one up yonder
Air an tulachan ud shos On that hillock down there
A ghabh Murchadh a' stp Murdo took a drink
   
Air an fhill a-muigh o hao At the market-stance
Air an fhill a-staigh o h At the market-stance
Air an fhill a-muigh o hao At the market-stance
Rinn na ceannaichean an t-l The merchants did their drinking
Air an fhill a-muigh o hao At the market-stance
Air an fhill a-staigh o h At the market-stance
Air an fhill a-muigh o hao At the market-stance
Rinn na ceannaichean an t-l The merchants did their drinking
   
Air an tulachan ud shos On that hillock down there
Air an tulachan ud shuas And that one up yonder
Air an tulachan ud shos On that hillock down there
A ghabh Murchadh a' stp Murdo took a drink
Air an tulachan ud shos On that hillock down there
Air an tulachan ud shuas And that one up yonder
Air an tulachan ud shos On that hillock down there
A ghabh Murchadh a' stp Murdo took a drink
   
Tha cta mr Ealasaid Wearing Elizabeth's big coat
Air Anna nigh'n an fhdhleir Is Anna the fiddler's daughter
Tha cta mr Ealasaid Wearing Elizabeth's big coat
Air Anna 'dol a phsadh Is Anna to get married in
Tha cta mr Ealasaid Wearing Elizabeth's big coat
Air Anna nigh'n an fhdhleir Is Anna the fiddler's daughter
Tha cta mr Ealasaid Wearing Elizabeth's big coat
Air Anna 'dol a phsadh Is Anna to get married in
   
Anna nigh'n, air Anna nigh'n On Anna, on Anna
Air Anna nigh'n an fhdhleir On Anna the fiddler's daughter
Air Anna 'dol, air Anna 'dol On Anna, on Anna
Air Anna 'dol a phsadh On Anna to get married
Anna nigh'n, air Anna nigh'n On Anna, on Anna
Air Anna nigh'n an fhdhleir On Anna the fiddler's daughter
Air Anna 'dol, air Anna 'dol On Anna, on Anna
Air Anna 'dol a phsadh On Anna to get married
   
Tha cta mr Ealasaid Wearing Elizabeth's big coat
Air Anna nigh'n an fhdhleir Is Anna the fiddler's daughter
Tha cta mr Ealasaid Wearing Elizabeth's big coat
Air Anna 'dol a phsadh Is Anna to get married in
Tha cta mr Ealasaid Wearing Elizabeth's big coat
Air Anna nigh'n an fhdhleir Is Anna the fiddler's daughter
Tha cta mr Ealasaid Wearing Elizabeth's big coat
Air Anna 'dol a phsadh Is Anna to get married in
   
Anna nigh'n, air Anna nigh'n On Anna, on Anna
Air Anna nigh'n an fhdhleir On Anna the fiddler's daughter
Air Anna 'dol, air Anna 'dol On Anna, on Anna
Air Anna 'dol a phsadh On Anna to get married
Anna nigh'n, air Anna nigh'n On Anna, on Anna
Air Anna nigh'n an fhdhleir On Anna the fiddler's daughter
Air Anna 'dol, air Anna 'dol On Anna, on Anna
Air Anna 'dol a phsadh On Anna to get married