Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Arthur Cormack > Ruith Na Gaoith > A' Choille Ghruamach

   
Ruith Na Gaoith A' Choille Ghruamach
   
Credits: Traditional; arranged by Arthur Cormack
   
Appears On: Ruith Na Gaoith
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Gu bheil mi 'm nrachd 's a' choille ghruamach I am alone in the gloomy wood
Mo smaointinn luaineach, cha tog mi fonn My mind is restless, I cannot raise a tune
Fhuair mi 'n t-ite seo 'n aghaidh nduir I found this place unnatural
Gu'n thrig gach tlanta 'bha nam cheann And my mind's every talent has deserted me
Cha dan mi ran a chur air digh ann It cannot create a song for me
Nuair n mi tiseachadh bidh mi trom When I begin one, I am filled with sorrow
Chaill mi 'Ghidhlig seach mar a b'bhaist dhomh My Gaelic is nothing compared to what it was
Nuair a bha mi 's an dthaich thall When I was in yonder country
   
Chan fhaigh mi m'inntinn leam ann an rdugh I can't get my mind in order
Ged bha mi elach air danamh rann Though I was acquainted with fashioning verse
'S e 'mheudaich brn dhomh 's a lghdaich slas I have no one to whom to whom I can speak
Gun duine cmhl' rium a n rium cainnt And this increases sorrow and lessens joy
Gach latha 's oidhche 's gach car a n mi Each day and night and everything I do
Gu'm bi mi cuimhneachadh anns gach m Recalls to my mind
An tr a dh'fhg mi tha 'n taic an t-sile The land that I left, dependent on the sea
Ged tha mi'n drsd' ann am brighe ghleann Though I am now at the head of a glen
   
Gur h-iomadh caochladh tigh'nn air an t-saoghal Many changes come over the world
'S ro-bheag a shaoil mi'n uair bha mi thall And little did I think of them when I was over there
Bu bheachd domh nuair sin mu'n d'rinn mi gluasad I though then, before I emigrated
Gu'm fsainn uasal nuair thiginn nall That I would grow prosperous when I came here
An car a fhuair mi cha b'ann gu'm bhuannachd The course I took was not to my gain
Tigh'nn thar a' chuain air a chuairt 'bha meallt Crossing the ocean on a misleading journey
Gu tr nan craobh anns nach eil an t-saorsainn To the land of trees where there's no freedom
Gun mhrt, gun chaora, 's mi dh'aodach gann Without cattle, without sheep, and short of clothes
   
Chan fhaigh mi innse dhuibh anns an dn seo I can't tell you in this poem
Cha dan no ndur a chur air digh My mind won't put together
Gach fios a b'ill leam 'thoirt do na cirdean Each piece of information I wish to convey to my friends
'S an tr a dh'fhg mi 'rinn m'rach g In the land I left, where I was reared
Gach aon a leughas e tuigibh reusan May everyone who reads it understand reason
'S na tugaibh isdeachd do luchd a' bhsd And not listen to the boastful ones
Na fidhean brige a bhios 'gur teumadh The lying prophets who wound you
Gun aca spis dhibh ach digh 'ur n-ir Who have no regard for you, but for your gold
   
Ged bhithin dichiollach ann an sgriobhadh Though I were diligent in my writing
Gu 'n gabhainn mosa ris agus crr I would take a month and more
Mu 'n cuirinn crioch air na bheil air m'inntinn To finish what is on my mind
'S mu'n tugainn dhuibh e le cainnt' mo bheoil And deliver it to you in my own words
Tha mulad diomhair an deigh mo lonadh A secret sadness has filled me
Bho'n is eiginn strochdadh an seo ri'm bheo Since I must surrender to this place forever
Air bheag thoil-inntinn 's a choille chruinn seo With little contentment in this dense forest
Gun duine foighneachd an seinn mi col Where no one asks me to sing a song