Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Arthur Cormack > Nuair Bha Mi g > Failte Do'n Eilean Sgiathanach

   
Nuair Bha Mi g Failte Do'n Eilean Sgiathanach
   
Credits: Neil MacLeod & H. White; arranged by Arthur Cormack, Alan Reid & Robin Morton
   
Appears On: Nuair Bha Mi g
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
O failt' air do stcan Oh hail to your crags
Do choireachan dlaidh And dark corries
Do bheanntainean sghmhor Your solid mountains
Far an sibhlach am meann Where the young roe wander
Tha 'n geamhradh le dhdhlachd The gloom of winter
Mu na meallaibh a' dnadh Closes around the hills
'S gach doire le bhirean And the wind-blown groves
Air a rsgadh gu bonn Are completely stripped
Is chi mi an Cuilionn And I see the Cullin
Mar lemhann gun tioma Like a fearless lion
Le fhiasaig de 'n t-sneachd With a beard of snow
Air a phasgadh m' a cheann Encircling its head
'S a ghruaidhean a' srladh And its cheeks furrowed
Le easannan smideach By foaming waterfalls
Tha tuiteam 'n an lban Falling and twisting
Gu rlar nan gleann To the glens below
   
O c' it' 'eil na gaisgich Oh where are the brave men
A dh' raich do ghlacan Who were reared in your glens
Bu shuilbhire macnus Who moved with alacrity
Mu stacan a' che? Around the misty hills?
Le fdar 'g a sgailceadh With powder fired
Bho 'n cuilbheirean glana From clean muskets
'S na mial-choin 'n an deannaibh And their mighty hunting dogs
Nach fannaich 's an tir Who never faltered in their search
Na laoich nach robh meata The heroes uncowardly
Ri aodann a' bhatail In the face of battle
Nach aomadh gu taise Who would not yield readily
Ri caismeachd an nmh To the enemy's war cry
Cha 'n eil raon agus machair On every field and plain
Air 'n do sgaoil iad am bratach Where they unfurled their banner
Nach d' fhg iad an eachdraidh They left a historic legacy
Gun mhasladh d'an l Which does not disgrace their issue
   
Ach 's caomh leam do ghleanntan But I love your glens
Do shrathan 's do bheanntan Your valleys and mountains
'S an ce tha 'n a chadal With mist resting
Air baideal nan rd On their high pillars
Na ciabhagan torach The fertile fields
Na srnagan corrach The high promontories
'S na sruthan ri coireal And the streams loudly calling
Do 'n eilid's d' a h-l The hind and her young
Gu ma buan a bhios t' eachdraidh May your history be eternal
Agus cli aig do mhacaibh And your sons renowned
Gus an cronar an talamh Until the earth decays
'S am paisgear na neil And the heavens fold
Fhad 's bhios soban na mara While the surf
A' bualadh air carraig Pounds its rocky shore
Bidh mo dhrachd gun deireas I will never relinquish my love
Do dh' Eilean a' che For the Isle of Mist