Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Arthur Cormack > Ruith Na Gaoith > Miri Ruadh A' Dannsa An Nochd

   
Ruith Na Gaoith Miri Ruadh A' Dannsa An Nochd
   
Credits: Blair Douglas
   
Appears On: Ruith Na Gaoith
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Sist: Chorus (after each verse):
Bi Miri Ruadh a'dannsa an nochd Red-haired Mary will be dancing tonight
Dannsa gu madainn mhoch Dancing until early morning
Bi Miri Ruadh a'dannsa an nochd Red-haired Mary will be dancing tonight
Nuair chluinneas i'n druma bualadh When she hears the drum beating
   
Di-luain, di-mairt, di-ciadain, Diardaoin Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday
Obair-thrilleil, 's obair chruaidh Slavish work, hard work
Ach nuair a thig oidhche Di-haoin' But when Friday comes 'round
Bi Miri Ruadh a'dannsa Red-haired Mary will be dancing
   
Coma leat leabaidh, 's coma leat sth You care nothing for bedtime, you care nothing for peace
Tha cel near anam 's cel nar crdh' The music in our souls and the music in our hearts
'S leanaidh sinn dlth tro' shridean Phort-Righ And we'll follow closely through the streets of Portree
Cas-cheum a' chmhlain The footsteps of the band
   
Gleus a' phob, 's gleus an fhidheall Tune the pipes, tune the fiddle
Caismeachd, 's ruibhle, 's piurt chrdheil A march and a reel and a lively tune
Sios tro'n bhaile bi sinn a triall Down through the town we'll go
Is Miri Ruadh a'dannsa And Red-haired Mary dancing
   
Di-luain, di-mairt, di-ciadain, Diardaoin Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday
Obair-thrilleil, 's obair chruaidh Slavish work, hard work
Ach nuair a thig oidhche Di-haoin' But when Friday comes 'round
Bi Miri Ruadh a'dannsa Red-haired Mary will be dancing