Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Arthur Cormack > Nuair Bha Mi g > Mo Ghaol An Te Nach Diobair

   
Nuair Bha Mi g Mo Ghaol An Te Nach Diobair
   
Credits: Traditional; arranged by Arthur Cormack
   
Appears On: Nuair Bha Mi g
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Mo ghaol an te nach diobair mi My love whom I will not forsake
Cho fad's a dheanadh firinn e As long as truth shall stand
Gun aithnichinn ceum na h-ighneig I would recognize the step of my love
Measg nam miltean air a'chabhsair Amongst the thousands on the pavement
Mo ghaol an te nach diobair mi My love whom I will not forsake
   
Shaorainn, shaorainn, shaorainn thu I would free you from anything
Air m'fhacal fhin gu faodainn sin On my word, I would do that
Nan creideadh clann nan daoine mi If mankind would believe me
Gu saorainn Mairi ghreannmhor I would free beautiful Mary
Mo ghaol an te nach diobair mi My love whom I will not forsake
   
Shaorainn agus shorainn thu I would free you
Mhionnaichinn agus bhoidichinn I would give my oath and vow
Nach d'fhuair mi riamh do eolas ort That since making your acquaintance
Mar tug mi greis air cainnt riut I have found no vices
Mo ghaol an te nach diobair mi My love whom I will not forsake
   
Shaorainn fhin gun teagamh thu I would most definitely spare you
Ged b'ann air bheulaibh seisein e Even if it were in front of the Kirk Session
Is nam b'e b'fhearr gum posadh mi And should I marry
B'e tu mo cheud bean-bainnse You would be my first choice of bride
Mo ghaol an te nach diobair mi My love whom I will not forsake
   
Tha falt bachlach, dualach ort Your hair is curly and ringletted
Gu bharr a' fas na chuaileinean To the very tip of each strand
Do phog mar mhil nam bruachagan Your kiss like the honeycomb
'S do shnuadh air dhreach an t-samhraidh And your complexion the color of summer
Mo ghaol an te nach diobair mi My love whom I will not forsake
   
Cho fad's a dheanadh firinn e As long as truth shall stand
Gun aithnichinn ceum na h-ighneig I would recognize the step of my love
Measg nam miltean air a'chabhsair Amongst the thousands on the pavement
Mo ghaol an te nach diobair mi My love whom I will not forsake