Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Arthur Cormack > Nuair Bha Mi g > Nuair Bha Mi Og

   
Nuair Bha Mi g Nuair Bha Mi Og
   
Credits: Mairi Mhor nan Oran; arranged by Arthur Cormark
   
Appears On: Nuair Bha Mi g
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Moch 's mi 'g irigh air bheagan islein Early I awakened with little sorrow
Air madainn Chitein 's mi ann an Os On a May morning in Ose
Bha spridh a' geumnaich an ceann a chile The cattle were lowing as they gathered
'S a' ghrian ag irigh air Leac-an-Strr And the sun rising on Leac-an-Storr
Bha gath a' boillsgeadh air slios nam beanntan The rays were beaming on the flanks of the mountains
Cur tuar na h-oidhche 'na dheann fo sgd Covering over night's gloom hastily
Is os mo chionn sheinn an uiseag ghreannmhor And up above me the lively lark sang
Toirt 'na mo chuimhne nuair bha mi g Reminding me of when I was young
   
Toirt 'na mo chuimhn' iomadh n a rinn mi ___
Nach faigh mi 'm bann gu ceann thall mo sgel ___
A' falbh 'sa gheamhradh gu luaidh is bainnsean ___
Gun solas lainnteir ach ceann an fhid ___
Bhiodh igridh ghreannmhor ri cel is dannsa ___
Ach dh'fhalbh an t-m sin 's tha 'n gleann fo bhrn' ___
Bha 'n tobht aig Anndra 's e ln de fheanntaig ___
Toirt 'na mo chuimhne nuair bha mi g ___
   
Nuair chuir mi cuairt air gach gleann is cruachan ___
Far 'n robh mi suaimhneach a' cuallach bh ___
Le igridh ghuanach tha nis air fuadach ___
De shliochd na tuath bha gun uaill gun gh ___
Na raoin 's na cluaintean fo fhraoch is luachair ___
Far 'n tric na bhuaineadh leam sguab is dl ___
'S nam faicinn sluagh agus tighean suas annt' ___
Gum fsainn suaimhneach mar bha mi g ___
   
Nuair chuir mi cl ris an eilean chbhraidh ___
'S a ghabh mi ibhrach na smid gun sel ___
Nuair shid i 'n ddach 's a shin an spairt ___
'S a thog i crsa o Thir a' Che ___
Mo chridhe brite 's na deir le m'shilean ___
A' falbh gu dthaich gun srd, gun chel ___
Far nach faic mi cluaran no neinean guanach ___
No fraoch no luachair air bruaich no ln ___