Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Arthur Cormack > Ruith Na Gaoith > O Mhiri E Mhiri

   
Ruith Na Gaoith O Mhiri E Mhiri
   
Credits: Murdo MacLeod
   
Appears On: Ruith Na Gaoith
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Ni mi innse le frinn I'll tell you truly
An ni rinn mo chrdh What has tormented me
Bheir snth air mo shilean It has left my eyes tearful
'S a dhuineas mo chil And sapped my energy
An gaol thug mi m'mhaighdean The love I gave the maiden
Bu chaoibhneile ghnth Of the gentle ways
D'am b' ainm Miri Anna Mary Anne, who lies
Tha 's an anart a chnmh Decaying in her shroud
   
'S ann air feasgar Di-ciadain On Wednesday afternoon
Nuair bha ghrian anns na neil With the sun in the sky
'S i ri dealradh cho bragha Shining beautifully
Cho sgiamhach ri r As lovely as gold
Thachair mise 's mo Mhiri My Mary and I met
Ann an gradh nan rs In a rose garden
Is bha faileadh nan ubhlan And the fragrance of apples
Gl chbhraidh tighinn oirnn Enveloped us
   
Nuair a thig a h-athair 's mthair When her father and mother
Gu robh Miri an gaol Understood Mary was in love
Rinn iad fhoighneachd gun dil dhi They asked her at once
Co h-ailleagan caomh About her beloved
Fhreagair i gum b'e gunnair She answered that he was a gunner
O mhullach an t-slibh From the hilltop
Fear a Gaidhealtachd na h-Alba From the Highlands of Scotland
Far am marbhte na feidh Where they hunt the deer
   
Nuair a chual' iad a facal When they heard her words
Gun do ghlas iad i suas They locked her
Ann an semar bha glaiste In a bolted room
Fad seachduinn gun truas For a week without mercy
Tha mo chrdh's brist' nach fhaodainn My heart is broken since
Bhi bruidhinn ri mo luaidh I could not speak to my love
'S i gam choimhead troimh'n uinneig And she looking at me from the window
'S na doir a' ruith sios o gruaidh With tears running down her cheek
   
Thainig ltir gam dh' ionnsaidh A letter came to me
Air a dnadh gu dlth Carefully sealed
Mi dh'fhalbh sios gu suibhlach Informing me to go down quickly
Gu cul-thaobh an din To the back of the castle
Far'n robh carbad gu muirneach There, transport awaited
Gus mo ghilain gun dil To carry me across
Gu paileis duin-uasail To the nobleman's palace
Far'n robh gruagach mo ghridh And my darling girl
   
Nuair a rinig mi'n aitreamh When I reached
Far'n robh m'illeagan buan My beloved's house
Rinn a silean ciuin drabhadh She opened her calm eyes
'S bha dreach a'bhis air a gruaidh And death's pallor was on her cheek
'S nuair a thug mi mo limh oirr' And when I touched her
Dh'fhg a cainnt i gu luath Speech quickly left her
'S dhuin a silean 's a chadal And her eyes shut
Nach duisg 's a bhi buan In eternal slumber
   
O Mhiri, e Mhiri Oh Mary, Mary
'S tu dh'fhg mi cho tinn You have left me so ill
'S tu dh'fhg mi fo mhulad You have left me despondent
Is duilich ga inns' And it's hard for me to tell my tale
'S ann ort tha mo smuaintean My thoughts are upon you
A latha is a dh'oidhch' Each day and night
Gus an teid mi dha'n anart Until I lie in my shroud
Cha sguir mi gad chaoidh I will not cease to mourn for you