Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Arthur Cormack > Nuair Bha Mi g > 'S E Mo Bheachd Ort A' Bhais

   
Nuair Bha Mi g 'S E Mo Bheachd Ort A' Bhais
   
Credits: Rob Donn McKay; arranged by Arthur Cormack
   
Appears On: Nuair Bha Mi g
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
'S e mo bheachd ort, a' Bhais, gu bras thu ri pirt 'Tis my opinion of you, Death, that you are rash to some
'S gur teachdaire, lidir, treun thu And that you are a strong and powerful messenger
An cogadh no'm blr cha toirear do shr In war or battle you are impartial
'S aon duine chan fhir do threigsinn And no one knows who you are pursuing
Gun tug thu an drsd dhuinn buille no dh Though you have dealt us a blow or two
Chuir eaglaisean bn is fghlum Leaving vacancies in the church and the school
Is fharasd dhomh rdh gur goirid do dhil And I can easily say that you waste no time
'S gur tric a' tirt barn 'nar Clir thu And often leave a gap in our Presbytery
   
Bhuin thu ruinn garbh mu'n dithis seo dh'fhalbh We were deeply grieved when you took those two men
'Nuair ruith thu air larg a' cheil' iad And then ran in search of more
C' uime nach d'fhg thu bhuidheann a b'irde Could you not have left those of highest rank
A bhiodh do chch ro fheumail Who would have served others well
A bruidheann a b'fherr a tighinn o'm bel Those who were the most eloquent
'S an cridheachan ln de reuson And sound of reasoning
Chaidh gibhteachan gris a mheasgadh 'nan gnths With the gifts of grace intermingled in their ways
'S bha 'n cneasachd a' fs d'a reir sin And their piety growing accordingly?
   
Tha'm bs os ar cinn 'gar glacadh le tinn Death looms over us, gripping us with ill-health
'S le fradharc ar cinn cha lir e Its power invisible to our eyes
Ach tha glaodh aig' cho cruaidh 's gum faodadh an sluagh But its cry is loud that
A chluinntinn le cluasaibh reusoin The people must listen with rationality
Nach dearc sibh a chl is fear aig fo il Do not look behind you as it has someone in mind
'S e sealltainn le 'shil gu geur air Its keen eyes fixed upon its victim
An diugh ciod am fth nach biodhmaid air gherd Death took our neighbor from us yesterday
'S gun bhuin e ar nabaidh an d uainn And will prey on those caught off guard today