Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Arthur Cormack > Nuair Bha Mi Ďg > Thoir Mo Shoraidh Thar An t-Saile

   
Nuair Bha Mi Ďg Thoir Mo Shoraidh Thar An t-Saile
   
Credits: Neil MacLeod; arranged by Arthur Cormark, Brian Miller & Robin Morton
   
Appears On: Nuair Bha Mi Ďg
   
Language: GÓidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Thoir mo shoraidh thar an t-sÓile Convey my farewell across the sea
Null gu tir nam beanntan Órda Over to the land of the high mountains
Far an d'fhuair mi greis dhe m' Órach Where I spent part of my childhood
Air an Óirigh anns an glinn On the pasture in the glen
   
Far am biodh an ce˛l 's am mÓnran Where the hearty, friendly youths
Aig an ˛igridh chridheil, chÓirdeil Would be full of music and song
Far am biodh na h-˛rain GhÓidhlig There would be Gaidhlig songs
'N uair a biodh na h-Órmuinn cruinn And when the clan chiefs would gather
   
Far am biodh na h-˛ighean guanach Where the bright maidens
'S fhad a chluinnte fuaim an duanaig Would always be listening to the song's melodies
Dol le 'n cuman is le 'm buaraich Going with the milking pail and the fetters
Mach gu buailidh a' chruidh laoigh Out to the fields of milking cattle
   
Far am bheil na st¨can ce˛thach Where there are misty peaks
Far am bheil am fraoch 's a' mh˛inteach Where there is heather on the moor
Far an cluinnte guth na sme˛raich Where the thrush's voice can be heard
Agus cr˛nan aig na h-uillt And the murmur of the streams
   
Ach tha chuibhle nis air tionndadh But the wheel of time has now turned
'S gheibh sinn fhathast c˛ir ar d¨thcha And we still see the state of our country
'S theid na h-uachdarain a sgi¨rsadh And the surfaces will be rippled
Mur a cum iad cothrom ruinn If chances are denied us
   
Bidh ar glinn 's ar srathan c˛mhnard Our glens and our smooth plains
Air an Óiteach 's air an c˛mhdach Will be inhabited and sheltered
'S bidh na GÓidheil mar bu ch˛ir dhaibh And the Gaels will be as they want to be
Gabhail c˛mhnuidh anns an tir Residing in their land
   
Thoir mo shoraidh thar an t-sÓile Convey my farewell across the sea
Null gu tir nam beanntan Órda Over to the land of the high mountains
Far an d'fhuair mi greis dhe m' Órach Where I spent part of my childhood
Air an Óirigh anns an glinn On the pasture in the glen