Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Dchas > An Drna Umhail > A' Mhiri Bhidheach

   
An Drna Umhail A' Mhiri Bhidheach
   
Credits: Alexander Stewart
   
Appears On: An Drna Umhail
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   
Other Versions: "A Mhiri Bhidheach" on Mary Jane Lamond's album Ln Dil
   

Lyrics: English Translation:
   
A Mhiri bhidheach, 's a Mhiri ghaolach Beautiful Mary, beloved Mary
A Mhiri bhidheach gur mr mo ghaol ort Beautiful Mary, great is my love for you
A Mhiri bhidheach gur tu a chlaoidh mi Beautiful Mary, you have troubled me
'S a dh'fhg mi brnach gun digh air t'fhaotainn And left me sad that you will not be mine
   
A Mhiri bhidheach gur mr mo ghaol ort Beautiful Mary, great is my love for you
Gur tric mi cuimhneachadh ort 's mi m'aonar Often I think of you when I'm alone
Ged a shibhlainn gach ceum den t-saoghal Though I would travel the world
Bidh t'omhaigh bhidheach tighinn be gach taobh dhom Your beautiful image would surround me
   
'S truagh nach robh mi's mo Mhiri bhidheach How I wish that beautiful Mary and I
Ann an gleannan faoin is ce air Were in an empty glen filled with mist
'S ged bu Rgh mi's an Roinn Erpa Though I were the King of Europe
Chan iarrainn pg ach bho Mhiri bhidheach I would only with a kiss from beautiful Mary
   
Ach chithear fidh air a sgith 's na speuran Deer will be seen on the wing in the skies
Chithear iasg air ird nan slibhtean Fish will be seen on the mountain heights
Chithear sneachda dubh air geugan Black snow will be seen on the branches
Mu'm faicear caochladh tighinn air mo spis dhut Before my love for you changes
   
Guma sln do mo Mhiri bhidheach Farewell to my beautiful Mary
Ge b'e ite sam bi a cmhnaidh Wherever she may reside
'S e mo dhrachd cho fad 's is be mi My eternal wish
Gum bi gach slas aig Miri bhidheach Will be every happiness for beautiful Mary
   
A Mhiri bhidheach, 's a Mhiri ghaolach Beautiful Mary, beloved Mary
A Mhiri bhidheach gur mr mo ghaol ort Beautiful Mary, great is my love for you
A Mhiri bhidheach gur tu a chlaoidh mi Beautiful Mary, you have troubled me
'S a dh'fhg mi brnach gun digh air t'fhaotainn And left me sad that you will not be mine