Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Julie Fowlis > Mar A Tha Mo Chridhe > A Mhaighdeannan 'S A Mhnathan g

   
Mar A Tha Mo Chridhe A Mhaighdeannan 'S A Mhnathan g
   
Credits: Arranged by Julie Fowlis, John Doyle, Ingrid Henderson & Iain MacDonald
   
Appears On: Mar A Tha Mo Chridhe
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
A mhaighdeannan 's a mhnathan g Maidens and young women
   
Sist: Chorus (after each verse):
H i r li ail o H i r li ail o
H ro 's na hiuraibh H ro 's na hiuraibh
H i r li ail o H i r li ail o
   
An cuala sibh mar dh' irich dhmhs' Have you heard what befell me
   
'Steach gu acarsaid na Srm When approaching Strome's anchorage?
   
Bhrist an t-slat is shrc an sel The sail-yard broke and the sail was rent
   
Chaidh na croinn dhan chuan mhr The masts fell into the depths
   
Chaidh na b' fhaide bhuam na seid The sailors drifted further away
   
Ged tha aon mhac m' athair be Though one of my father's sons is alive
   
Mac mo mhthair rinn mo len It was my mother's son who caused my distress
   
E bhith 'n grunnd a' chuain gun de He lies lifeless at the bottom of the sea
   
Nach gilan a cholainn ct' He body will not bear a coat
   
Nach gilan a chas a' bhrg His foot will not bear a shoe
   
Nach gilan a lmh an drn His hand will not bear an oar
   
'Illean chridheil, bitheamaid be Hearty fellows, we will live on
   
Gu d feum a th' anns a' bhrn What is the point in sorrow?
   
Cha toir caoineadh daoine be Weeping will not restore the men
   
Nan toireadh, chaoininn-sa gu ler If it did, I would cry many tears