Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Julie Fowlis > Cuilidh > An t-Aparan Goirid 'S An t-Aparan r: ran Do Sheasaidh Bhaile Raghnaill

   
Cuilidh An t-Aparan Goirid 'S An t-Aparan r: ran Do Sheasaidh Bhaile Raghnaill
   
Credits: Traditional; arranged by amon Doorley, Julie Fowlis & Mark Kelly
   
Appears On: Cuilidh
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Sist: Chorus:
An t-aparan goirid The short apron
'S an t-aparan r And the new apron
An t-aparan goirid The short apron
Nach ruig ach a' ghlin Which only reaches the knee
'S nuair bha mi g When I was young
'S mi furast' rim lb' And easily led
'S e dh'fhg mi fo len The cause of my hurt
Ach an t-aparan r Was the new apron
   
Bha cli ort, a Sheasaidh You were famous, Jessie
'S tu 'n ainnir bha suairc As a polite young woman
A chumadh rid ghealladh Who would keep your word
'S a leanadh rid luaidh And be faithful to your beloved
'S ann unnad bha 'n spiorad How spirited you were
'S tu 'chinneadh nam buadh A descendant of the truly virtuous clan
Nach gabhadh an giorag Which knew not fear
'S nach tilleadh ron chuan And for whom the sea held no dread
   
(Sist) (Chorus)
   
'S ann ort a bha bithas You became famous
San dthaich a bh' ann In the area
Cha ghabhadh tu Cooper You wouldn't entertain Cooper
Cha b' bhuidh' leat a chainnt You cared not for his conversation
'S ann bha thu nad bhitaidh What a beauty you were
'S tu 'm flr gun mheang A flower without blemish
'S nam faighinn mo dhrachd And had I my wish
Bhiodh dic leat air limh A duke would have you by the hand
   
(Sist) (Chorus)
   
'S nuair fhuair an Eliza When Miss Jessie
Miss Jessie air brd Boarded the Eliza
'S ann oirre bha 'n sgoinn There was a flurry of activity
'S iad a' hoidhsteadh nan sel As the sails were hoisted
Bha muir air gach taobh dhith The sea was parting
A' sgaoileadh mu brd For her bow
'S bha h-aigne cho aotrom And her spirit was as light-hearted
Ri faoileag air ln As a seagull
   
Bha seorsa duine aca They had a kind of man
Nach air a' watch On watch
A' gerd a' bhaile Guarding the village
'S na thigeadh mun cuairt And all who approached
Ach cheangaileadh a chasan But his feet and hands
'S a lmhan gu cruaidh Were tightly bound
'S mun tinig a' mhadainn And by morning
Chaidh a ragadh le fuachd He had stiffened with the cold
   
(Sist) (Chorus)
   
Dh'fhg thu do mhthair You left your mother
Is d' athair fo len And father depressed
Nach d' rinn iad dhut banais Because they were unable to provide for you
Le aighear 's le cel A wedding with music and merry-making
Ach tillidh tu fhathast But you'll return some time
Do dh'Uibhist an ern' To Uist of the barley
'S bidh sicar an glainne And there will be sugar in glasses
'S todaidh ga l For drinking toddies
   
(Sist) (Chorus)