Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Julie Fowlis > Mar A Tha Mo Chridhe > Ged A Shẹl Mi Air M' Aineol

   
Mar A Tha Mo Chridhe Ged A Shẹl Mi Air M' Aineol
   
Credits: Arranged by Julie Fowlis, Eamon Doorley & Iain MacDonald
   
Appears On: Mar A Tha Mo Chridhe
   
Language: Gàidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Sèist: Chorus (after each verse):
Ged a shẹl mi air m' aineol Although I sailed to foreign countries
Cha laigh smalan air mi' inntinn Sadness did not linger in my mind
Ged a shẹl mi air m' aineol Although I sailed to foreign countries
   
'S ann à Boston a shẹl sinn We sailed from Boston
Dol air bhoidse chun na h-̀nnsinn On a voyage to the Indies
   
Rinn sinn c̣rdadh ri captain We came to an agreement with a skipper
Air a' bhàrc a bha ŕomhach Of a handsome ship
   
Tŕ latha roimh na Nollaig Three days before Christmas
Thàinig oirnn an droch sh́de Bad weather descended upon us
   
Shèid i cruaidh oirnn le frasan The wind blew strongly with rain
'S clachan mheallain a bha millteach And stinging hailstones
   
Cha robh ṛpa 's cha robh ̣irleach When the inch-thick ropes froze
Nuair a reoth ann nach robh tŕ ann They became three inches in girth
   
Chaill sinn craiceann ar làmhan We lost the skin of our hands
Bha ar gàirdeanan sǵth dheth And our arms were tired of the struggle
   
Cha c̣ignear nan seasamh Five of the crewmembers were standing
'S bha seachdnar nan śneadh And seven were prone
   
Tŕ latha is tŕ oidhche I spent three days and three nights
'S mi ri chuibhle ri droch sh́de At the wheel during the storm
   
Nuair a labhair an captain That is when the skipper said
"Illean tapaidh na d́obraibh "Do not yield, stout-hearted lads
   
Nuair a ruigeas sibh cala When you reach port
Bidh ur drama dhuibh cinnteach" Your dram will be certain"
   
Tha lionn-diubh aig mo mhàthair My mother is dejected
Is dùil aic' nach till mi Because she does not expect me to return