Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Julie Fowlis > Cuilidh > 'Ille Dhuinn, 'S Toigh Leam Thu

   
Cuilidh 'Ille Dhuinn, 'S Toigh Leam Thu
   
Credits: Margaret Macdonald; arranged by Julie Fowlis & Donald Shaw
   
Appears On: Cuilidh
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
'Ille dhuinn, 's toigh leam thu Brown-haired lad, I'm fond of you
'S toigh leam fhn thu, laochain I'm really fond of you, boy
Mas toigh leat mi, is toigh leam thu If you're fond of me, I'm fond of you
'S gur g a thug mi gaol dhut I've loved you since I was young
   
Dh'fhalbh mi mar a b' bhaist dhomh I set off as usual
Air sillibh coimhead chaorach To look for the sheep
'S beag a bha dhem fhor orra But scant attention gave I to them
'S mo leannan air a' chaolas Knowing my beloved was in the strait
   
Nuair dhrich mi suas Criongrabhal When I climbed Criongrabhal
'S e m' inntinn nach robh aotrom My spirits were low
Bha 'm bta mach gu Saighdeanais The ship with well-trimmed sails
'S i toidhdidh fo cuid aodaich Was out near Saighdeanais
   
'S ann a their mo phrantan My parents say that
Gur tmailt leotha m' fhaoineas My foolishness is a source of shame to them
Gum faighinn fear na b' fherr na thu That I could attract a better man than you
Le btaichean 's le birlinn An owner of ships and galleys
   
Ged gheibhinn fear na b' fherr na thu Though I could have a better man than you
Le btaichean 's le birlinn An owner of ships and galleys
B' fherr leam fhn an gille donn I would much prefer the brown-haired lad
Is e gun bhonn dhen t-saoghal Though he hadn't a penny in the world
   
Ged gheall mi dhut gun leanainn thu Though I promised you I'd follow you
'S gun dealaichinn ri mo dhaoine And part company from my people
Cha d' rachainn dha Na Hearadh leat Nothing in the world
Air cheannachd air an t-saoghal Could induce me to go to Harris
   
Ged a bhithinn psta riut If married to you
Is cir agam air d' fhaotainn ___
Cha b' fhada bhithinn be agad I wouldn't survive long
'S an Dmhnallach s m' aonais While pining for MacDonald
   
'Ille dhuinn, 's toigh leam thu Brown-haired lad, I'm fond of you
'S toigh leam fhn thu, laochain I'm really fond of you, boy
Mas toigh leat mi, is toigh leam thu If you're fond of me, I'm fond of you
'S gur g a thug mi gaol dhut I've loved you since I was young