Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Julie Fowlis > Mar A Tha Mo Chridhe > Moladh Uibhist

   
Mar A Tha Mo Chridhe Moladh Uibhist
   
Credits: Arranged by Julie Fowlis
   
Appears On: Mar A Tha Mo Chridhe
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
'S e mis' bhith fada bho thr m' elais Being so far from the land I know
Chuir le brn gu gluasad mi Is what has stirred me in my sadness
Bhon tha an cianalas gam len Because nostalgia wounds me
Gun elaich a bhith mun cuairt orm Since there are none around me of the folk I know
Feuchaidh mi ri teud mo bheil I will touch the harp-strings of my voice
An cuir i 'n rdugh duanag dhomh To see if it can fashion a little song for me
Air Uibhist ghleannach, ghorm an fheir About green, grassy Uist of the glens
'S air pirt de dhigh an t-sluaigh a th' ann And something of the way of the people who live there
   
Mullach Langais nuair a ch mi When I see the crest of Langais
Bheir i inntinn shuaimhneach dhomh My spirits rise
'S aotrom a ghearras mi snteag My leap will be light
Dreadh ris a' ghualainn aic' As I climb its shoulder
Nochdadh sos ri tr an aigh Looking at the splendid land below me
'S ri taighean blth an t-sluaigh a th' ann With the houses of the warm-hearted folk who live there
'S ri Eilean Mhorghaidh air an trigh Seeing Morghaidh on the strand
Ged 's tric muir-ln 'ga chuartachadh The island that the full tide so often goes 'round
   
'M Paibeil far an do bhlais mi trth Paible was the place where I first
Air bidh na mthair bhuanghradhaich Tasted a mother's unfailing love
Far am fs an t-erna 's fherr Where the best barley grows
Gu diasach, grinneach, dualanach Braided, full-eared, rich in grain
Dh'raich iomadh laoch gun sgig The place that nutures many a valiant warrior
'S na bird a b' fherr a chuala sinn And the best bards that we have ever heard of
Bidh e tighinn gum chuimhne ghnth The warmth and kindness I found there
Gach coibhneas bidh a fhuair mi ann Ever come to my mind
   
Bu bhragha sealladh sa mhos Mhigh In the month of May, it was a beautiful sight
Na raontan ln de ghruagaichean To see the fields
Air an aghaidh fiamh a' ghire Full of smiling girls
'S air an girdean buaraichean With spancels on their arms
Dol dhan bhuailidh leis na laoigh Going to the cattle pen with the calves
N geum cho binn 's a chuala sinn Who call most sweetly
An crodh gam freagairt aig a' chuidh' And to hear the great lowing of the cows
'S gum b' rd a chluinnte nuallraich iad At the fold as they answered them
   
An Cille Mhoire 'n am an rduigh In Kilmuir at Communion time
'S an m nam brd a chuartachadh When the Communion tables are being served
Dhreamaid ri leathad Phil We would climb up Paul's slope
'S bhiodh sealladh brnach, truasal ann And there would be a sad and sorrowful sight
Sean is g a' sileadh dheir Young and old weeping
Air tolmain bhidheach uainbhratach On beautiful hillocks, carpeted in green
'S a' smaointinn air luchd-dimh nach be Thinking of loved ones no longer living
Bhith siud fo 'n fhd air fuarachadh Lying there cold in the ground
   
Mnathan ciatach, tosdach, ciallach Excellent, sensible, reserved women
Modhail, rianail, luathlamhach Courteous, orderly, skillful
Cite nise 'n cualas riamh Could it be said that niggardliness
A' spocaireachd ri fuaite riu'? Was ever found in them?
'S minig a thaisbean iad am fialachd Often did they show their generosity
'S iomadh dhomh le truacantas In many an act of kindness
Gur tric thug iad don acrach biadh Often did they give food to the hungry
Is ite-don bhon fhuachd thoirt dha And a warm place to shelter in
   
Tr mo dhaoine, tr mo ghridh Land of my people, land of my love
Ged theireadh cch gur duanaidh i Although others might say it is a dreary land
Cha do dhealraich grian air ite The sun has never shone
Leth cho lainn snuadh rithe On a place half as beautiful
'S ged nach fhaicear innte craobh And though it is treeless
Gu faicear fraoch is luachair innt' There are heather and rushes
Agus muran dubhghorm na raon And the dark-green bent grass of the fields there
'S iad taobh ri taobh gu cuaileanach Growing in tresses side by side
   
Tha cuid sliabh mar bha iad riamh Its sides are as they ever were
Gu fasgach, feurach, fuaranach Sheltered and grassy and full of springs
Cnocach, gleannach, sgorach, grianach With knolls and glens and crevices
Lusach, riasgach, cruachanach Sunny, covered with herbage, tussocky and humped
Far am faigh a' chaora dol Hillsides where the sheep finds abundance
'S gun is gum biadh i h-uan orra And where she can feed her lamb without stint
'S bheir iad daonnan don fhiadh Hillsides that give food and drink
A dheoch, a bhiadh, 's a chluasagan And pillows to the deer
   
Tha 'n sealladh mu dheireadh den ghrin The last glimpse of the sun
'S i 'n didh gach speur a chuartachadh After it has circled the whole sky
Air fhaicinn na mo dhthaich fhin May be seen from my land
'S i moch ag irigh suas oirre Just before it rises again on it
Crochnaichidh mi 'n diugh mo sgeul I must cut short my account for today
'S e tm a ghill san uair seo dhomh Since my time has gone
'S ged gheibhinn dusan saoghal fidh And even if I lived twelve times as long as a stag
Cha chuir mi 'n cill gach buaidh a th' oirr' I could not recount all the beauties of Uist