Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Julie Fowlis > Cuilidh > Turas San Lochmor

   
Cuilidh Turas San Lochmor
   
Credits: Peter Morrison; arranged by amon Doorley & Julie Fowlis
   
Appears On: Cuilidh
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
An n a bha nam inntinn I'll tell you in verse
Gun inns mi dhuibh an rann What my intention was
Gu falbhainn dh'aindeoin sde Regardless of bad weather
Air sgrob do thr nan Gall I would pay a visit to the Lowlands
Le baga ln de chearcan Carrying a bag full of chickens
Agus rudan a bha gann And other scarce goods
Gum bithinn aig Bliadhn' ir ann I'd be there at New Year
'S gun chmhnadh air an dram And there would be no stinting on whisky
   
Diciadain dh'fhalbh mi casruisgt' Barefoot, I left on Wednesday
Le mo bhagaichean nam dhrn Clutching my bags
A' dol a Loch nam Madadh Heading for Lochmaddy
Ghabhail aiseag san Lochmor And a crossing on the Lochmor
Bha fuachd na mo chasan-sa My feet were freezing
'S bha sneachd' air bhrr nan ln And snow had fallen
Cha dochuimhnich mi 'n t-allaban It was a journey
Cho fad' 's a bhios mi be I'll never forget
   
Nuair rinig mi a' cherdach I reached the smithy
rdach duine chir Home of a good man
A thug a-staigh gun dil mi Who took me in
'S a nochd dhomh cirdeas mr And showed me great kindness
Thug dhomh t a b' fheirrde mi He restored me with tea
Ri aghaidh bhlth an stbh In front of a warm stove
Gu seasainn fuachd nuair dh'fhg sinn I was able to withstand the cold
Le mo chaiseart blth 's lem cht' When I left with warm shoes and a coat
   
Nuair dh'fhalbh an carbad-ola leinn The motor car left
'S ar n-aghaidh thoir dhan tuath Heading north
Bha sinn greis an Cearsabhagh And we spent a while in Cearsabhagh
A' blasad air stuth cruaidh Sampling whisky
Gun tinig Bean na Maise Bean na Maise appeared
'S am muir geal oirre mun cuairt Through foaming seas all around
'S chanainn fhn gum b' amadan And in my opinion
A rachadh innt' air chuan Only a fool would take to sea in her
   
Nuair thog i mach gu farsainneachd By the time she reached open seas
'S sinn airsnealach is sgth We were depressed and weary
Nuair thisich cur na mara oirnn As seasickness started
Bu mhath a bhith air tr We longed to be ashore
Bha mise mar bha cch I was like the others
Le spirn orm a' str Fighting it valiantly
An drama dh'l mi 'n Cearsabhagh But sadly I had to part from the dram
Bu duilich dhealaich sinn I drank in Cearsabhgh
   
On ear-dheas bha i sideadh oirnn A south-easterly wind was blowing hard
Gun choltas tighinn na b' fherr And showing no sign of abating
Bha sinn uil', oir b' fheudar dhuinn We were all, of necessity
Nar sneadh air an lr Lying on the floor
Nuair readh i sos dhan chlaisidh leinn When she plunged into the trough
'S am muir a' sgailceadh rd With seas breaking high above her
Bha cram air gach neach againn We were all terrified
Nach tilleadh i gu brth That she'd never right herself again
   
B 'e siud an oidhche nranach Despite having such a stormy night
A bh' againn anns a' bht' In the ship
Ach rinig sinn Loch Baghasdail We reached Lochboisdale
Le don an T as ird Under the protection of the Almighty
Thug mi leam mo bhagaichean I took my bags
Agus thrr mi s a' bht' And escaped from the ship
Chan fhanainn-sa na b' fhaid' innte Threat of imprisonment
Ged rachainn dhan taigh-gherd Wouldn't have made me stay on board
   
Fhuair mi cadal socair ann I had a good night's sleep
An dachaigh dhaoine cir In dear Maiseag Ruadh's
Aig Maiseig Ruadh, 's mo ghrdh oirre The home of generous
Oir nochd i cirdeas dhmhs' Friendly people
Guma fada sln i May she live long
Oir 's bidheil i na digh For the kindly welcome she gave
Gu gabhail ro aon nranach To at least one wanderer
A dh'fhgadh an Lochmor Who deserted the Lochmor
   
Mun crochnaich mi an t-ran seo Before I finish this song
Gun inns mi dhuibh an crr I'll tell you the rest
A-mireach thill mi dhachaigh The following day I returned home
Agus botal na mo phc With a bottle in my pocket
Chruinnich sinn na cirdean Friends gathered
Gu prtaidh dhe gach sers' And we had a splendid party
Is cha robh h-aon a thinig leinn And no one in the company
A chineadh an Lochmor Bad-mouthed the Lochmor