Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > James Graham > Siubhal > Mullaichean Rudha Stir

   
Siubhal Mullaichean Rudha Stir
   
Credits: Arranged by James Graham
   
Appears On: Siubhal
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Bu chaomh leam bhi siubhal I love to be wandering
Bhi siubhal, sa siubhal And wandering, and wandering
Bu chaomh leam bhi siubhal I love to go wandering
Thar mullach Rudh' Stir Across the summit of Rhu Stoer
Bu chaomh leam bhi ghluasad I love to be moving
Sa dearc mu na bruachan And looking amongst the braes
Far na chleachd mi bhi cluaineis Where I used to play
Gun uallach no brn Without care or sorrow
   
'S e bhi siubhal an aonaich Traversing the slope
A' sireadh nam caorach Searching for sheep
An obair bu chaomh leam The work I loved when
'S mi aotrom is g I was light-hearted and young
Ach 's ann tha mi nis aosmhor But now I am old
'S chan urra 's chan fhaod mi And I cannot and must not
Ged is tric tha mo smaointean Though often my thoughts
Air aonach Rudh' Stir Are on the slopes of Rhu Stoer
   
Air dhomh irigh 's a' mhadainn On rising in the morning
Gun chram, gun chabhaig Without care or hurry
'S de lite 's de bhainne Of porridge and milk
Gun gabhainn mo ler I would take my fill
'S le mo ch aig mo chasan And with my dog at my feet
Agus m'aghaidh ri beallach And my face to the hill
Chan iarrainn bhi agam I would ask for nothing
Ach bat' bhi nam dhrn But a crook in my hand
   
Chuirinn m'uchd ris gach bruthaich I'd set my face to the slope
Gu sunndach 's gu subhach Cheerfully and happily
A' dol sos gus a' Rudha Going down to the Rhu
Troimh an Chlaismhor Through Clashmore
Air neo suas Cnoc an Easain Or else up through Cnoc an Easain
Os cinn Clais an easaidh Above Clashnessie
Agus chithinn du deas dhiom And I'd see to the south of me
Gu ruig a' Bheinn Mhr As far as Ben Mr
   
Ach 's cianail mar thachair But it is sad what has happened
Bho'n uair ud an Assainn Since that time in Assynt
An sluagh dhmh a b'aithne The people I knew
Air feadh Rudh' a' Stir Around Rhu Stoer
Tha chuid mhr dhiubh san talamh Most of them are under the ground
'S am beagan tha maireann And the few that remain
Tha iad crbach, lag, lapach They are lame, weak, frail
Agus bacach gun treir Disabled and feeble
   
Bu chaomh leam bhi siubhal I love to be wandering
Bhi siubhal, sa siubhal And wandering, and wandering
Bu chaomh leam bhi siubhal I love to go wandering
Thar mullach Rudh' Stir Across the summit of Rhu Stoer
Bu chaomh leam bhi ghluasad I love to be moving
Sa dearc mu na bruachan And looking amongst the braes
Far na chleachd mi bhi cluaineis Where I used to play
Gun uallach no brn Without care or sorrow