Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > James Graham > Siubhal > Nam Aonar Le Mo Smaointean

   
Siubhal Nam Aonar Le Mo Smaointean
   
Credits: Erik Spence; lyrics by John MacLeod; arranged by James Graham, James Ross, Donal Brown & Mary Ann Kennedy
   
Appears On: Siubhal
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Nam aonar le mo smaointean Alone with my thoughts
'S a ghaoth tigh'nn bho thuath The wind from the north
Grian oir bhuidh' mar ghriasaich A golden sun like an ember
Cuir tine air cuan Setting fire to the ocean
Na caoraich solt' cho smhach The sheep still, so quiet
Le'n l 'sa chnoc mhr With their young on the high hill
Ciaradh feasgar cur a glir Evening spreading its golden glory
Air faileas dubh le r Over a black shadow
   
Ma chlaoidh sinne nmhaid If we overthrew the enemy
An drsd' faic prs buaidh Consider now the price of victory
Cridhe mthair cridhte A mother's heart broken
'S na gillean san uaigh And the boys in the grave
Cha dean cli na onair Fame and honor will not
Trebhadh dhuinn no buain Plow or reap for us
Cianail falamh sth a bhis Mournful, empty, the peace of death
Cha till na fir chaidh uainn The men will not return who have gone
   
Aig uaigh fhuar Mhic a' Phearsain At the cold gave of MacPherson
'S an sneachd air Peighinn Phuir And the snow of Pennyfiur
Chluich a' phob port tuiridh The pipes sounded a lament
Am peilear bhrag cruaidh A loud shot was fired
An cogadh faoin na Falklands In the foolish Falklands war
Thuit Grsdan ro g Gordon fell, too young
'N uiridh balach 's an sgaoil rd Last year a boy in high school
An diugh a bhs ar len Today, his death wounding us
   
A' ghrian tha dol sios oirnne The sun that sets on us
Air prairie cur blths Also warms the prairie
Oidhche tha gar dnadh The night that closes on us
Dsgadh do chch Is dawn for others
Air feasgair dorch ar crsa At the dark evening of our life
Fill dsgadh l mr Is a great dawning of rejoicing
Ciaradh madainn cur a glir Dawn light spreads its glory
Air failleas dubh le r Obscuring dark shadows with gold