Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Mary Jane Lamond > rain Ghidhlig > A Fhleasgaich Uasail

   
rain Ghidhlig A Fhleasgaich Uasail
   
Credits: Traditional
   
Appears On: rain Ghidhlig
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics:

Tha thu 'nad shneadh, a Mhiri bhn
Tha thu 'nad shneadh air leabaidh lir
'S truagh a Rgh nach mi bha snte
Ri d' mhuineal mhn-gheal ach thu bh sln

Chorus (after each verse):
A fhleasgaich uasail ho r ho r
A fhleasgaich uasail ho r a h
A fhleasgaich uasail an leadain dualaich
Tha mi fo ghruaim bhon l dh'fhg thu mi

'S iomadh it' anns a' robh mi sealg
Mun d' dhuair mi aodach nan daoine dh'fhalbh
Mun d' rinn mi fhaotainn, gun d' rinn mi 'n caoineadh
Chuir mi naoinear an aon sloc mharbh

'S iomadh cuan air a robh mi tinn
Agus mairds air a robh mi sgth
Agus oidhche nam shuidh aig shanty
Far a robh na Frangaich an arm a' righ

'S lonmhor t chuir dhomh lin' an dlth
Agus grdair a rinn dhomh leann
Agus griasaiche rinn dhomh brgan
Mun d' chuir mi 'n cta seo umam riamh

'S iomadh graiche rinn mi riamh
Agus stop as na dh' l mi dol
'S iomadh Nollaig a bha mi sona
Gur e 'm psadh a ghlidh dhomh ciall