Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Mary Jane Lamond > Òrain Ghàidhlig > Am Bràighe

   
Òrain Ghàidhlig Am Bràighe
   
Credits: Calum Mac 'Illios
   
Appears On: Òrain Ghàidhlig
   
Language: Gàidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics:

Chorus (after each verse):
Na cnuic's na glinn bu bhòidhche leinn
'S iad cnuic is glinn a' Bhràighe
Mu'n tric bha sinn ri mànran binn
'S a' chomunn ghrinn a b' fheàrr leinn

Chan eil àite 'n diugh fo 'n ghréin
'S am b' fheàrr leam fhéin bhith tàmhachd
Na Bràigh' na h-Aibhne measg nan sonn
O 'm faighte fuinn na Gàidhlig

Do bhruachan gorm 's am faighte spréidh
Do ghlacan réidh gun àireamh
Mar uachdar thonn, 's an soirbheas trom
A' ruith gu bonn nan àrd-bheann

Gur pailt gach flùr a' fàs gu dlùth
Air maduinn chùbhraidh Mhàigh ann
'S bidh ceòl nan ian gu fonnmhor, dian
'Nuair thig a' ghrian le fàilt' ann

Bidh sruthain mhear de uisge glan
A' brùchdadh mach mu ràthaidean
'S bidh crodh is caoraich pailt ri 'm faotainn
Feadh nan aodann àrda

Gur binn leam ceòl na h-aibhne mhòir
'S i falbh an glòir a h-àilleachd
Fhads bhios i gluasad sios le fuiam
Cha toir mi fuath do'n Bhràighe