Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Mary Jane Lamond > rain Ghidhlig > An Cluinn Thu Leannain?

   
rain Ghidhlig An Cluinn Thu Leannain?
   
Credits: Dghall MacPhil
   
Appears On: rain Ghidhlig
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics:

Mo chinn air an ainnir, 's i bhean chaol bhn
Gun d'thug mi gaol falaich na fannaich gu brth
'S tu mo chiad leannan, gun aithne de chch
'S mi nise fo phrmh 'gad ionndrainn

Chorus (after each verse):
An cluinn thu leannain? An cluinn thu?
An cluinn thu idir? An cluinn thu?
An cluinn thu leannain? An cluinn thu?
Mar a tha mi cho tinn 'gad ionndrainn

'S e t-iomhaigh is cel dhomh gach Dmhnach a's Luain
'S tu cuspair mo smaointeanan faoin' gach uair
'S e 'mhaise tha d' aodann a chaochail mo shnuadh
'S a dh'fhg mi gun luaidh air sgradh

'S truagh nach robh mise fo shileadh a' che
Cmhla ri m' leannain an gleannan an fheir
Chan iarrainn a dh'iocshlaint' ach brodal do bheil
Oir 's millse do phg nan sicar

Seall air a' ghealaich air aghaidh nan speur
Nach caochail a crsa measg dmhlas nan reul
Mar sin tha sor iomairt mo chrdh' as do dhidh
Bhon tug thu fo ghill air ts e

Tha caoin shlios mo leannain mar eal' air a' chuan
Na 's gile na 'n fhaoileann air aodann nan stuagh
Mar shneachd air na beannaibh, mar chanach nam bruac
'S i farasda suairc' 'na gilan