Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Mary Jane Lamond > Stras > An Gaidheal Am Measg Nan Gaidheal

   
Stras An Gaidheal Am Measg Nan Gaidheal
   
Credits: Traditional; arranged by Philip Strong & Mary Jane Lamond
   
Appears On: Stras
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Sist: Chorus (after each verse):
O a ruin, gur a tu th' m'aire Oh love, you are on my mind
O a ruin, gur a tu th' m'aire Oh love, you are on my mind
Tu-fhein a ruin, gura tu th'air m'aire It is you, oh love, who is on my mind
Gur e do shugragh tha tighinn fainear dhomh It is your playfulness that I think of
   
Cha togar fonn leam ach trom th'air m'aineol A song doesn't lift me, but I am heavy of heart
Cha dean mi ran 's an doigh bu mhath leam I will not make a song the way I used to
Gur mi bha gorach, nuair thug mi gealladh I was foolish when I made a promise
Dh'an nigheag oig a th'an comhnuidh 'n Canna To the young girl from Canna
   
Gur mi bha stiteal nuair dh'fhg mi Ailean I was stately before I left Allen
A'togail gradh, 'sa cradh beulach Building walls and fixing fences
Gum b'fherr bhith ann airneo 's meallt mo bharail I would prefer to be there than
Na bhith 'san m seo 'san taing nan Gallaibh Than to be here obliged to the Galls
   
Nuair n sinn gluasad Dluain dh'an bhaile When we left Monday to go to the town
Bha bodaich Gallt ann a gheall ar meallachd There were English old men there who made us promises
Cha tuig mi nduir le cnan Gallaich I didn't understand the English language
Tha mise dall gun an cinnt am theangaidh I am blind without my language
   
Thoir soiridh bhuamsa thar cuan dh'a m' leannan Send my greetings over the sea to my sweetheart
Is innsaibh fhein dhi gu bheil mi fallain And tell her that I'm healthy
Gu bheil mi'n drast ann an Cader Parish And I am yet in Cader parish
'S gu deachaidh Gidhlig an ite seallaidh And that Gaelic has gone from my view
   
'S tu Chatriona, tha tighinn air m'aire And you Catriona, you are on my mind
Gur e do stras a rinn mo mhealladh It is your treasures which have enticed me
'S tu bhith bidheach, gun bhosd, gun bharrachd And you are beautiful, without boasting, without superiority
Dh'en fhine mhr 'o MhacLeoid na Hearradh From the great line of the MacLeods of Harris