Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Mary Jane Lamond > Ln Dil > An Nochd Is Trom Tha Mo Cheum

   
Ln Dil An Nochd Is Trom Tha Mo Cheum
   
Credits: Traditional; arranged by Phil Strong & Mary Jane Lamond
   
Appears On: Ln Dil
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Gura mis' tha fo mhulad Oh that I am sorrowful
'S mi air m'uilinn 'n Gleann Cuaicheadh Resting on my elbow in Glen Cuaicheadh
   
Sist: Chorus (after each verse):
An nochd is trom tha mo cheum Tonight my step is heavy
'S snigh' air mo ghruaidh fhin A tear drips on my cheek
An nochd is trom tha mo cheum Tonight my step is heavy
   
Tha 'ad 'nan sneadh 's na crnan They lie stretched under the cairns
'S luchd mo ghridh a chumadh suas sinn My beloved people who kept us
   
Bha m'athair ann 's mo mhthair My father and mother were there
'S Raghnall rd a' chil dualaich And tall Ranald of the curling tresses
   
'S tric a thug 'ad dhomh preasant As I stood by their shoulder
'S 'ad 'nan seasamh ri m'ghualainn They often gave me a gift
   
Cha n-eil fth dhomh bhith 'gan ionndrainn There is no reason for me lament them
Chaidh an ir air an duathar Their shades have been covered with dirt
   
Gur h-iomadh piuthar tha gun bhrthair Many a sister is without a brother
'S gu bheil i criteach air uairean And sometimes pained by sorrow
   
Beannachd Dhia dha 'n anam God's blessing on their souls
Rgh nan Aingeal 'gam buaireadh The King of Angels has tempted them away
   
Cha n-eil mise 'ga aicheadh I am not denying that this
Siod an dulag nach gluaiseadh Is the knot that cannot be undone