Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Mary Jane Lamond > Bho Thr Nan Craobh > Dan Do Shean Ford

   
Bho Thr Nan Craobh Dan Do Shean Ford
   
Credits: William MacVicar
   
Appears On: Bho Thr Nan Craobh
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Sist: Chorus (after each verse):
Tha buaidh air an uisge bheatha There's benefit in the whiskey
Tha buaidh air 's cha ghabh e cleith It's good for you, that can't be denied
Tha buaidh air an uisge bheatha There's benefit in the whiskey
Dh'lainn t is fuar i I'd take a drink of it cold
   
An cuala sibh 's an ite so Did you hear around this area
Mu 'n Ford a fhuair an Lamanach Of the Ford that Lamond got
Gu fan i far am fgar i It'll stay where it's left
Mur timear i cha ghluais i And won't move unless it's towed
   
'S e sud an car tha cunnartach That's a car that's dangerous
Ma thras i air buill' thoirt dhuit If it gives you a thump
An lrach far an cuir i thu Wherever it sets you down
Gu fuirich thu 'nad shuain ann You'll stay there, knocked out
   
Ma ghluaiseas e do 'n bhaile rith If he goes to town with it
A steach Black Brook gu 'n caillir i It'll lose steam by Black Brook
Cha dan i cnoc Iain Shalaich dheth It won't make it up Dirty John's hill
'S cha toir a h-anail suas i It hasn't got the power
   
'S gu 'n d'thuirt Dmhnaill Angus ris Donald Angus said to him
An didh dha chuis a rannsachadh The man who checked it out
Tha 'n uidheam stiiridh cam oirre "The steering is all bent
Mu 'n dan i call, cuir uait i Before it causes serious damage, get rid of it"
   
Nis crochnaichidh mi 'n dan so dhuibh Now I'll finish this song for you
An dil gu 'n dan sibh fabhar leam And hope you'll do me this favor
Na innsibh e do 'n Lamanach Don't tell this to Lamond
Mur fs e ann an gruaim rium In case he gets upset with me