Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Mary Jane Lamond > rain Ghidhlig > Gun Chrodh Gun Aighean

   
rain Ghidhlig Gun Chrodh Gun Aighean
   
Credits: Traditional
   
Appears On: rain Ghidhlig
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics:

Chorus (after each verse):
Ged tha mi gun chrodh gun aighean
Gun chrodh-laoigh, gun chaoraich agam
Ged tha mi gun chrodh gun aighean
Gheibh mi fhathast igear grinn

Fhir ud a dhreas am bealach
Gilain bhuamsa mle beannachd
Faod' tu innse dha mo leannan
Gu bheil mi laighidh leam dhn

'S a fhr ud a shiubhlas na cuantan
Thoir mo shoraidh null gu Shuaineart
Dh'ionnsaidh igeir a' chil dualaich
Ged nach d' fhuair mi e dhomh fhn

Gura h-e mo ghaol an t-igear
Dh'fhg siod mise tursach, brnach
Fear a chur mi 'nam laighidh m' nar
A bh gilan ct' a' Rgh

Gura mise tha gu deurach
An sembar mullaich, 'fuaigheal lintean
Chaidh mo leannan do Dhun Eidean
'S chan eil feum dhomh bh 'ga chaoidh

Gura mise tha fo mhulad
'Nam shuidh 's an t-seombar mhullaich
An leannan bh'agam an uiridh
'S ann an diugh rium cl a'chinn