Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Mary Jane Lamond > Stòras > Mo Nighean Donn As Bòidhche

   
Stòras Mo Nighean Donn As Bòidhche
   
Credits: Traditional; arranged by Geoff Arsenault, Chris Corrigan, Wendy MacIsaac, Ed Woodsworth, Mary Jane Lamond & Phil Strong
  a) Maynard Street Reel
b) Mo Nighean Donn As Bòidhche
   
Appears On: Stòras
   
Language: Gàidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Sèist: Chorus (after each verse):
Hao ro ri o, rathaill o Hao ro ri o, rathaill o
Rathaill o, rathaill o Rathaill o, rathaill o
Hao ro ri o, rathaill o Hao ro ri o, rathaill o
Mo nighean donn as bòidhche My most beautiful brown-haired maiden
   
An oidhche bha mis' air chuan That night that I was at sea
Shil 'is shéid i, dh'fhás i fuar It rained and blew, it grew cold
Dhòmhsa b' fheudar bhi dhol suas I had to climb up
Mo thruaighe 's gun mi eòlach But alas I knew little of this
   
Thuirt e rium a dhol dh' an chrann He told me to climb the mast
Thuirt mi-fhéin nach d'rachainn ann I said that I would not
Thuirt e, "Feumaidh tu dhol ann He said, "You must go up
Gur siod a gheall thu dhòmh-sa" As that is what you promised me"
   
Chaidh mise an sin suas I then went up the mast
Rinn mi' n topsail chur mun cuairt I turned the topsail around
'S thuirt e rium nuair thàin' mi nuas When I came back down he said
Nach robh e uamhaidh bòdhach It was not terribly trim
   
(Sèist 2x) (Chorus 2x)
   
"Mur a bheil," thuirt mi-fhéin "If it is not," I said
"Seo fear nach seall 'n a dhéidh "Here is a man who will not look after it
Ged a rachadh e dh'an speur Although it would go to the heavens
'N a riobannan 's 'n a ròpan" In ribbons and ropes"
   
Théid mi sios gu ceann Loch Mhéinn I will go down to the Head of Loch Meinn
Far bheil d' athair 'gabhail táimh Where your father lives
'S gus a faigh mi thu air làimh And until I get your hand
Gu bràth cha dean sinn pòsadh We will never be married
   
Théid mi sios gu àit' an t-sagairt I will go down to the priest's house
'S théid ar n-éigheach air an altar And our wedding bans will be called at the altar
'S mur tig sian sam bith 's an rathad And, if no obstacles come in our path
Thig sinn dhachaidh pòsda We will come home married
   
(Sèist 2x) (Chorus 2x)