Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Mary Jane Lamond > rain Ghidhlig > Nighean Dubh, Nighean Donn

   
rain Ghidhlig Nighean Dubh, Nighean Donn
   
Credits: Traditional
   
Appears On: rain Ghidhlig
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics:

Chorus (after each verse):
H ra h a nighean dubh, nighean donn
H ri ri nighean donn bhidheach
H ra h a nighean dubh, nighean donn

Nighean donn a' bhroillich gl-ghil
As do dhidh tha mise brnach

'S a nighean donn a' bhroillich shoillier
Dheannain coinneamh riut Di-Dmhnaich

Dheannain coinneamh riut 's an t-fhoghar
Am an t-sabhail a bhi 'ga bhrdadh

Dhennain coinneamh riut 's an anmoch
Ged a bhiodh cch a seanachas oirnn

Anns a' mhadainn shid an ddach
Bha'gar dsgadh an taigh Senaid

Mise seo a' dol a Ghriannaig
'S mi gam riasladh aig na rpan

Thusa bruidhinn ris a' gruagaich
Mis' air bhrr a' chuain a' seoladh

Thusa bruidhinn ris an nighean
A thug gaol a cridhe dhomhsa

Ach ma dh'fhanas tu gu Bealltainn
Chan fhaigh Caimbeulach tha be thu

Chan fhaigh Caimbeulach fon ghrin thu
Chan fhaigh Mac 'Illean nas mth', thu

Chan fhaigh Mac 'Illean nas mth', thu
'S anna n mi fhn do phsadh