Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Mary Jane Lamond > St˛ras > O Nighean Donn Nan Gobhar

   
St˛ras O Nighean Donn Nan Gobhar
   
Credits: Traditional; arranged by Philip Strong & Mary Jane Lamond
   
Appears On: St˛ras
   
Language: GÓidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Ged a tha mi 'nochd 's a'ch˛isridh Although I am tonight in jovial company
Maille ri fleasgaichean b˛sdail Along with swaggering young men
'S nionagan cho rýomhach, sp˛rsail And elegant and merry girls
Le sýoda 's le sr˛l a' danns' With silk and sashes dancing
   
SŔist: Chorus (after each verse):
Ë nighean donn nan gobhar Oh brown-haired maiden of the goats
╔ nighean donn nan gobhar Hey brown-haired maiden of the goats
Trom m' inntinn 'is mi nad dheoghaigh My mind is heavy with gone from me
B˛idheach, laghach, mo nighean donn Beautiful, kind, my brown haired maiden
   
Nionagan cho rýomhach strÓiceil Girls so elegant and haughty
'S beag a chuir mi dh'¨igh 'n an Óbhachd That I take no interest in their exploits
'S m˛r gu'm b'annsa leam bhi mÓnran I would prefer to be murmuring with you
Riut, a ghrÓidh, air sgÓth an t¨im In the shadow of the knoll
   
'S mˇr gu'm b'annsa leam bhi 's¨gradh I would greatly prefer to be making merry
Leis an nýonag chaoin-ghil, ch¨il-duibh With the soft-white girl of the black tresses
Anns an doire, goir an sm¨dan In the grove, the call of the the ring dove
Bun an st¨ic air ¨rlar glinn At the base of the peak
   
'S ann leam fhýn bu bhinne ch˛isridh I find the sweetest company
Anns a' mhadainn chÚitein, che˛thar In the misty May morning
Uiseagan os cionn nan l˛intean The larks on the ponds
Sme˛raichean air me˛ir 's a' choill The robins on branches in the forest
   
Siod an ceol bu bhinne chualas ___
Luinneag foil aig bannal ghruagach ___
Ag iomain a'chruidh-laoigh do'n bhuaile ___
Cuach a's buarach air an druim ___
   
Lasgadh mo chridhe le grÓdh dhuit My heart burns with love for you
'Nuair a nochdadh tu air fÓireadh When you appear in the field
'S tu cho geal ri cobhar sÓile As pale as the foam on the sea
'Tighinn gu trÓigh air bhÓrr na tuinn Coming ashore on top of the waves
   
(SŔist 2x) (Chorus 2x)