Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Mary Jane Lamond > rain Ghidhlig > Oran A' Phiognaig

   
rain Ghidhlig Oran A' Phiognaig
   
Credits: Sne "Heanaidh" MacInnes
   
Appears On: rain Ghidhlig
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics:

Chorus (after each verse):
Irinn rainn ho ro
Irinn rainn ho ro
Irinn rainn ho ro
'S e 'n ora mhr a'phiognaig

Bha iad ann as gach it'
Aonghus Ciobair 'us Mac Aoidh
Mac 'Illfhinnein agus Sam
'Us cit an d'fhg sibh Jamieson?

Chaidh mi nunn a hall an danns'
Cha robh dil a'm a dhol ann
Cha robh ann mo chirdean ach gann
Cha robh ann a b'aithne dhomh

'S tha mo dhuine s' an duigh tinn
'S e chuir mise 'n seo leam fhn
'S ged a ghabadh esan spree
'S ann bho 'n tir a mhisseadh e

Ach nuair a bha e g 'na shlaint'
Chuireadh e sealladh air pisd'
Chuireadh e 'n t-sabaid 'na tmh
'S iomadh ltha 'thachair e

'S an m bhith suidh' aig a'bhrd
Far robh bradan ann 's gach sers'
'S mi cho aineolach 'nam dhigh
'S e mo chrog a ghabh mi dha

'S bha na waiters cho trang
Cha bhruidhneadh iad rium mo theang'
Thuirt mi fhn ri t bha thall
Gu robh mi call mo mhisneach

'S ged nach biodh mo sporan ln
Gheobhainns' meas cho luath ri cch
Notaichean 'us airgead bn
Dheanadh fuaim 's gliogadaich

Feadhainn dhiubh a chuir rud ann
Bha an cuid soithichean air chall
Boireannaich a null 's a nall
An aimhreit's an trioblaid