Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Mary Jane Lamond > Suas E! > Seinn O

   
Suas E! Seinn O
   
Credits: Traditional
   
Appears On: Suas E!
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   
Other Versions: "Seinn O H R Seinn" on Fiona Mackenzie & Arthur Cormack's album Seinn! O Ho Ro Seinn!
"Seinn O Ho Ro Seinn" on Flora MacNeil's album Craobh Nan Ubhal
"Seinn" on Shine's album Sugarcane
   

Lyrics: English Translation:
   
Gura muladach tha mi I am sad
'S mi air irigh chruidh-bhainne On sheiling of dairy cattle
   
Sist: Chorus (after each verse):
Seinn o ho r seinn Sing o ho r sing
Seinn o ho r leannain Sing o ho r darling
Seinn o ho r seinn Sing o ho r sing
   
Gura muladach sgth mi I am sad and weary
'S mi leam fhn an tr m'aineoil Alone in an unknown land
   
Cha b'ionnann mar bha mi My circumstances are unlike
Man do dh'fhg mi 'm Brigh Raineach They were before leaving Rannoch Moor
   
Le m'phiuthar 's le mo bhrthair With my brother and sister
Cead bhith mnran ri m'leannan And had permission to dally with my sweetheart
   
Ann am bothag an t-sgraidh In the little hut of lovemaking
'S e ba dnadh dhi barrach Its entrance was closed with brush tops
   
Ann an Eilean nan Ledach In the Isle of Lewis
Far am ps gach caileag Where every girl will wed
   
'Se bu leaba dhuinn luachair Our bed was rushes
'S e bu chluasag dhuinn canach Our pillow was bog cotton
   
Seinn, o ho r, Ruairidh Sing, o ho r, Rory
Bidh daoin-uasal' air do bhanais Noblemen will attend your wedding feast
   
Seinn, o ho r, Thormaid Sing, o ho r, Norman
Fhir nan gorm-shilean meallach Of the blue beguiling eyes
   
'S ged nach bi mi 'ga innse Although I won't reveal it
'S ann an Ile tha mo leannan My sweetheart dwells in Islay
   
'S ged nach bi mi 'ga ridhtinn Although I won't say it
Thug mi grdh dhut 's mi 'm leanabh I have loved you since I was a child