Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Mary Jane Lamond > Stras > Tha Mo Bhreacan-sa Fo'n Dle

   
Stras Tha Mo Bhreacan-sa Fo'n Dle
   
Credits: Traditional; arranged by Philip Strong & Mary Jane Lamond
   
Appears On: Stras
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Sist: Chorus (after each verse):
Tha mo bhreacan-sa fo'n dle My plaid is black from the rain
Cha'n fhaod mi innse mar tha e I cannot tell how it is
Tha mo bhreacan-sa fo'n dle My plaid is black from the rain
   
Tha mo bhreacan gu fluich, fuarraidh My plaid is wet and musty
Cha ghabh e cur suas am maireach I cannot wear it tomorrow
   
Tha mo bhreacan gu fliuch salach My plaid is wet and dirty
Cha'n fhaod mi fuireach ri fhsgadh I cannot take the time to wring it out
   
Tha mo bhreacan air a mhilleadh My plaid has been ruined
Aig na gillean anns' a bhta By the lads in the boat
   
Bidh mi 'maireach 'dol a sheladh Tomorrow, I will be sailing
Cha'n ann air m'elais a tha mi It's not on known territory I'll be
   
'Dol a dh'eilean nan ein fiadhaich Going to the isle of the wild birds
Cha robh duine riamh a'tamh ann Where no one ever lived
   
'Dol a dh'eilean nan eun dubha Going to the isle of the black birds
Cha bhidh mi subhach no smhach I will not be happy or quiet
   
Thoir mo shoraidh do Ghleann-Lochaidh Take my farewell to Glen Lochy
Far an robh mi g gu'm rach Where I was raised in my youth
   
Far am faighte gruagach bhidheach Where you would find lovely maidens
'G iomain bh gu bealach iridh Driving cattle to the sheiling passes
   
'Tha na nighneagan 'an gruaim rium The girls are annoyed with me
Bho'n a fhuair mi'n cta-sgrlaid Since I got the red coat
   
Fhuair mi paidhir bhrgan ra I got a pair of new shoes
Boineid dhubh-ghorm 'us coc rd innt' A blue-black bonnet with a tall cockade in it