Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Ishbel MacAskill > Śoda > Aignis

   
Śoda Aignis
   
Credits: John Archie Morrison
   
Appears On: Śoda
   
Language: Gàidhlig (Scottish Gaelic)
   
Other Versions: "Aignish" on Capercaillie's album The Blood Is Strong
   

Lyrics: English Translation:
   
An ciaradh m'fheasgair 's mo bheath' air claoidh When day is over and life is done
Mo rosg air dunadh 's a' bhas gun chli Mine eyes have closed and my strength has gone
Stiuir curs' an lar leam gu Eilean ciatach O westwards take me and quietly lay me
Gu Aignish sgiamhach far an d'araich mi In Aignish graveyard beside the sea
   
An sin gun cairich sibh mi 'san fhod There please leave me by kith and kin
A measg mo chairdean 'smo shinnsrean coir By parents kindly and all my friends
Ri tonnan barr-gheal a' bualadh traghad By white waves pounding on beaches sounding
'Sri machair Aignish nan laoigh 's nam bo By Aignish graveyard beside the sea
   
Bi eoin an aite gach la ri seinn ___
'S an iarmailt ghorm sin gu h-ard os cionn ___
Is machair Aignis ri taobh na traghad ___
Gu tosdach samhach 's mi sint' 's a' chill ___