Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Ishbel MacAskill > Soda > Gur Muladach Sgth Mi

   
Soda Gur Muladach Sgth Mi
   
Credits: Traditional; arranged by Ishbel MacAskill
   
Appears On: Soda
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   
Other Versions: "Gur Muladach Sgith Mi" on Flora MacNeil's album Craobh Nan Ubhal
   

Lyrics: English Translation:
   
Gur muladach sgith mi I am weary and desolate
'S mi leam fhin an tir aineoil Alone in a strange land
Anns na h-eileine Diurach Among the islands of Jura
'S mor mo dhuil ri dhol thairis, hai o Great is my longing to cross over, hai o
   
Anns na h-eileine Diurach Among the islands of Jura
'S mor mo dhuil ri dhol thairis Great is my longing to cross over
Mi gun phiuthar gun brathair I am here without sister or brother
Gun mhathair gun athair, hai o Without mother or father, hai o
   
Mi gun phiuthar gun brathair I am here without sister or brother
Gun mhathair gun athair Without mother or father
Mi gun duine dha m'dhaoine I haven't one person of my kinsfolk
Ris a faod mi mo ghearain, hai o To listen to my complaint, hai o
   
Mi gun duine dha m'dhaoine I haven't one person of my kinsfolk
Ris a faod mi mo ghearain To listen to my complaint
___ ___
__, hai o __, hai o
   
___ ___
___ ___
Bha mo leannan 'ga stiuireadh My lover was steering her
Lub ur a' chuil chlannaich, hai o Beguiling, gallant, of the curling hair, hai o
   
Bha mo leannan 'ga stiuireadh My lover was steering her
Lub ur a' chuil chlannaich Beguiling, gallant, of the curling hair
Lub ur a' chuil chubhraidh Beguiling, gallant, of the fragrant hair
'S toil leam fhin do chaol mhala, hai o Your slender brown eye brows are a delight to me, hai o
   
Lub ur a' chuil chubhraidh Beguiling, gallant, of the fragrant hair
'S toil leam fhin do chaol mhala Your slender brown eye brows are a delight to me
___ ___
__, hai o __, hai o
   
___ (Missing 3 verses)
   
___ ___
___ ___
Is na faighinn-sa m'ordugh If my dearest wish were granted
Bu leat moran do dh'fhearann, hai o Wide would be your lands, hai o
   
Is na faighinn-sa m'ordugh If my dearest wish were granted
Bu leat moran do dh'fhearann Wide would be your lands
Bu leat Muil' agus Ile Mull and Islay would be yours
Cinntir' agus Arainn, hai o Kintyre and Arran, hai o
   
'S na hi bho ho hill o horo ho 'S na hi bho ho hill o horo ho
Hai o 's na hi bho Hai o 's na hi bho
Hi na hi hoireann o ho Hi na hi hoireann o ho
Hi na hi hoireann o ho Hi na hi hoireann o ho
Eileadh 's na ho horo ho Eileadh 's na ho horo ho