Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Ishbel MacAskill > Soda > Oran Na Maighdinn-mhara

   
Soda Oran Na Maighdinn-mhara
   
Credits: James Cameron
   
Appears On: Soda
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
A mach air bharr nan stuadh ri gaillionn Out on top of the tempest's crest
Fuachd is feannadh fad 'o thr Cold so bitter to skin alive
Tha mo ghaol dhuit danan fallainn My love for you is constant and healthy
Ged is Maighdinn mhara m Though 'tis a mermaid that I am
   
Sist: Chorus (after each verse):
Hbha i 's na horaibh hbhaidh Hbha i 's na horaibh hbhaidh
Hbha i 's na horaibh h Hbha i 's na horaibh h
Hbha i 's na horaibh hbhaidh Hbha i 's na horaibh hbhaidh
'S ann le foill a mheall thu m It was with guile that you cheated me
   
Chaneil mo chadal-sa ach luaineach My sleep is sporadic
'Nuair bhios buaireas air an td' When the ocean's in turmoil
Bha mi 'n raoir an Coirre Bhreacainn Last night I spent in Corry Vreckan
'S bi mi nochd an Eilean I And tonight it's in Iona that I'll be
   
Seall is faic an grunnd na fairge Look and see on the ocean's floor
Uamhan airgiod 's r gun dth Endless caves of silver and gold
Lainnearachd chan fhaca sil e Such glittering beheld by no one
Ann an cuirt no lchairt righ Even in the courts or palace of kings